[zaloguj się]

[MILICYJA sb f

Fleksja
sg pl
G milicyj(e)j milicyj

sg G milicyj(e)j.pl G milicyj.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

1. Wojsko, służba wojskowa; sztuka, wojenna [militiażołnierstwo, rycerstwo, wojna Mącz 221b; — wojna Calep; żołnierska, żołnierstwo, nauka rycerska a. żołnierska; żołnierski stan, żołdowanie Cn]: Ten [hetman Mikołaj Firlej] naprzod do Polſki przynioſł z Milicyey Czeſkiey/ ná ktorey młodość ſwą trawił/ obycżay toczenia Obozu. PaprHerby 387.
2. Zakon rycerski: miedzy ktorymi [Pieniążkami] záwſze Mężowie znácżni y ſławni bywáli/ roznych Miliciy/ ktore w Hiſzpániey/ w Sábaudyey/ y w inſzych Páńſtwách Ordines ſwe máią. PaprHerby 403 [cf Pieniążek [Prokop] Káwáler/ máiąc Chorągieẃ Białłą/ Krzyż ná niey/ według zwycżáiu Rycerzow Ierozolimſkich PaprHerby 404; EMANVEL [...] Dux Sabaudiae [...] et totius Militiae Hieroſolimitanae, Bethleem, et Nazareth, preſertim ſancti Mauricij et Lazari, reliquorumque Ordinum ſancti Auguſtini Conuentorum Hoſpitalium, Magionum, Comendarum omnium locorum piorum Ordinis, et Militiae praedictae [...] MAGnus MAGIſter. PaprHerby 401].
Wyrażenie: »kawaler milicyjej hiszpańskiej«: Zá Pánowánia Włádyſłáwá Lokietká/ Iákub Bobolá de Piaſek fundował Proboſtwo w Krákowie v Wſzytkich Swiętych [...] Ten Iákub był káwálerem Milicyey Hiſzpáńſkiey/ nośił Hábit Białły ná ſobie długi z Fámilią ſwą. PaprHerby 384.]

MK