[zaloguj się]

NIEPRZYPATRZONY (2) part praet pass pf

Tekst nie oznacza e oraz ó; e prawdopodobnie jasne (tak w nie-); a jasne.

Fleksja
sg
f Lnieprzypatrzon(e)j
pl
L nieprzypatrzonych

sg f L nieprzypatrzon(e)j (1).pl L nieprzypatrzonych (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. przypatrzyć.

W funkcji przymiotnika: Którego nie można zobaczyć (2): Ták o dziwnym Boſtwie Páná ſwego [będziesz czytał]/ thákże też o nieprzypátrzonych táiemnicach á ſpráwach iego. RejAp 3v.
Szereg: »dziwny a nieprzypatrzony« (1): iż ſie wżdy ácż s ſtráchem pokuſzáią mowić álbo piſáć o tey dziwney á nieprzypátrzoney wielmożnośći iego. RejAp AA3v.

Cf PRZYPATRZONY

JB