[zaloguj się]

NIEUSZKODZENIE (3) sb n

Fleksja

D sg nieuszkodzeniu (3).

stp, Cn, Linde brak.

Nieponoszenie uszczerbku, uniknięcie szkody (3): Dla tego My [.,.] Króleſtwá náſzégo nie vſzkodzeniu [indemnitatibus Regni nostri JanStat 720] y także Kośćiolóm y Klaſztoróm opátrznym chcąc pomoc/ ták chwalebny Státut [...] potwiérdzamy SarnStat 902 [idem] 904.
Szereg: »pokoj i nieuszkodzenie« (1): Dla tego [...] Włádyſław Król Polſki [...] oſobam kośćielnym y świetckim pokoiowi y nieuſzkodzeniu [paci et indemnitati JanStat 243] czáſu Páńſtwá ſwégo przeźiéráiąc/ ſwoie pewné y otworzyſté liſty Státutowé vczynił SarnStat 896.

Synonimy: nienaruszenie, nieumniejszenie.

Cf USZKODZENIE

KK