[zaloguj się]

2. NIEZGWAŁCENIE (23) av

W pisowni łącznej (18), w rozłącznej (5).

Pierwsze i drugie e jasne, a oraz końcowe e pochylone.

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. zgwałcić.

Nienaruszenie, bez uszczerbku; inviolate, irrefragabiliter JanStat (23): Artykuły ſpiſáné á ná tym Cyrográphie wyrażoné niezgwałcenié chowáć obiecuiemy SarnStat 201; [zjednoczenia i przymierza] od czáſów dawnych pod Królem Polſkim Włádyſłáwem Iágełłem y pod Wielkim Kśiążęćiem Alexándrem Witowdem poczęté y poſtánowioné do tego czáſu niezgwałcenié ſą chowáné. SarnStat 997, 171, 178, 261, 266, 914 (15).

W charakterystycznych połączeniach: niezgwałcenie chować (14), dzierżeć (4), strzec, trzymać (4), zachowywać (4).

Szeregi: »mocnie (i) niezgwałcenie« (6): [prawa] we wſzyſtkich ártykuléch/ punktćiéch/ ſpoſobiéch/ mocnie/ niezgwałcenié [firmiter, inconcusse et inviolabiliter JanPrzyw 39] trzymáć/ záchowywáć/ y cále trzymáć/ mieć/ záchowywáć/ roſkáżemy ná wieczné czáſy. SarnStat 163; Któré to Artykuły [...] mocnie y niezgwałcenié máią bydź trzymáné y chowáné SarnStat 1218, 163, 893, 948, 1040.

»niezgwałcenie a nienaruszenie« (1): wſzyſcy Biſkupi/ Komendorowie [...] przyśięgą iż będą chowáć ninieyſzy pokóy niezgwałcenié á nienáruſzenié [inviolabiliter et inconcusse JanStat 883] SarnStat 1103.

»wiecznie i niezgwałcenie« (1): roſkázuiemy: áby przerzeczony Oycá náſzégo Státutowy liſt chowáli/ y do namnieyſzégo w nim punktu wiecznie y niezgwałcenié [perpetuo et inviolabiliter JanStat 246] do namnieyſzéy rzeczy záchowywáli SarnStat 899.

Synonimy: mocnie, nienarusznie.

MF