[zaloguj się]

NIEZIEMSKI (4) ai

Zawsze w pisowni rozłącznej.

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz ziemski).

Fleksja
sg
mNnieziemski nN
G Gnieziemski(e)go
Anieziemski(e)go A

sg m N nieziemski (1).A nieziemski(e)go (1).n G nieziemski(e)go (2).

stp, Cn, Linde brak.

Nie taki, jak mają ludzie, nie należący do tego świata; niezwykły, niebiański (4): czo tho było za dzyecię/ á iáki tho miał być cżłowiek/ á iż nie ziemſki rozum okázował ſie w dzięćińſtwie iego. RejPos 37v, 231; Przetoż vkázuie ſię [Chrystus apostołom] im krotko [...] przez drzwi zámknione wchodząc y wychodząc/ vkázuiąc im [...] chwałę iuż nie źiemſkiego ćiáłá ſwego. SkarKaz 208a.
Szereg: »dziwny a nieziemski« (1): Iáko oni Mędrcy ze wſchodu [...] zrozumiawſzy temu/ iż ſie coś dziwnego á nie ziemſkiego ná ſwiecie muſiáło národzić/ ſzukáli go z dáry á z vpominki RejPos 19v.

Cf ZIEMSKI

AK