[zaloguj się]

NIEZWYMYŚLONY (1) part praet pass pf

Fleksja

A pl subst niezwymyśl(o)n(e).

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Taki, który trudno sobie wyobrazić:
Szereg: »wielki a niezwymyślony«: tám poſłał Krol Fráncuſki ſwego Hetmáná Konneſtábliuſá/ y Aumálá/ y 31. proporcow/ ći wielkie męki á niezwymyſlone mieſzcżánom cżynili. BielKron 233v.

JB