[zaloguj się]

NOCOŚWIETNY (1) ai

Fleksja

G sg m nocoświétnégo.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Świecący w nocy (o księżycu): Nádźiwowáć ſie może? kto nocoświétnégo Mieśiącá/ álbo ſłońcá nieſprácowánégo/ Nápátrzył ſie do woléy/ lubo ráno wſtáie/ Lubo ku wieczorowi prędki biég podáie? KochFrag 22.