[zaloguj się]

NONA (16) sb f

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
N nona
G nony
A nonę
L nonie

sg N nona (3).G nony (1).A nonę (10) [w tym: -e (1)].L nonie (2).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.

Jedna z siedmiu części pacierzy kapłańskich składających się z hymnu, trzech psálmow, responsorium i modlitwy, odmawiana każdego dnia o godzinie dziewiątej wg dawnej rachuby rzymskiej, przypadająca po sekście a przed nieszporami między godziną drugą a piątą po południu (16): Iuż idą trzy przedziały [tj. części długiego psalmu 118] na Nonę, pirwſzy Mirabilia testimonia tua: ideo scrutata est ea anima mea. WróbŻołt pp3v, pp5, pp6v; SkarŻyw 334; LatHar 310.

W połączeniach szeregowych (9): Then Pſalm [118] ieſth nawiętſzy miedzy wſzytkimi pſalmy/ ktori dzielącz na częſci ſpiewaią y mówią na primie/ na terciey/ na ſexcie y na nonie WróbŻołt nn4v, pp7; [S. Paula] ſamá pierwey ná wſzytko przychodziłá/ przykłádem á wſtydem inne do porządku przywodząc Prime/ Tertie/ Sexte/ None/ Nieſzpor/ iutrżnią pułnocną/ ſpiewánim Pſalmow odpráwowáły. SkarŻyw 141, 179, 393 marg; Stąd tedy od Apoſtolſkich cżáſow Kośćielne godźiny ná śiedm cżęśći y cżáſow rozdźielone/ powod y przycżynę ſwą wźięły: iáko Iutrznia/ Prymá/ Tercyá/ Sextá/ Noná/ Nieſzpor/ y Kompletá. LatHar 302, 302; WujNT 407, 439.

[Zwrot: »nonę mowić, śpiewać«: dziewiąthey Godziny iż [Jezus] dał duſzę ſwoię Bogu Oycu; Nonę dla tego mowimy/ y w Koſciele śpiewamy HerbNauka P5v (Linde).]
Szereg: »nona, (albo) dziewiąta (modlitwy) godzina« (2): PatKaz III 142v; Piotr y Ian ś. chodźili ná Nonę/ álbo ná dźiewiątą modlitwy godźinę. WujJud 187.

KK