[zaloguj się]

NOWONARODZONY (31) part praet pass pf

W pisowni łącznej (25), w rozłącznej (6).

Wszystkie o jasne (w tym: drugie o 1 r. pochylone OrzJan 13); a jasne.

Fleksja
sg
mNnowonarodzony nNnowonarodzoné
Gnowonarodzonego Gnowonarodzonégo
Dnowonarodzon(e)mu D
Anowonarodzon(e)go Anowonarodzon(e)
Inowonarodzonym Inowonarodzonym
Lnowonarodzonym L
Vnowonarodzony V
pl
N subst nowonarodzon(e)
G nowonarodzonych
A subst nowonarodzon(e)

sg m N nowonarodzony (5).G nowonarodzonego (5); -ego (1), -(e)go (4).D nowonarodzon(e)mu (3).A nowonarodzon(e)go (3).I nowonarodzonym (2).L nowonarodzonym (1).V nowonarodzony (1).n N nowonarodzoné (3); -é (1), -(e) (2).G nowonarodzonégo (1).A nowonarodzon(e) (2).I nowonarodzonym (1).pl N subst nowonarodzon(e) (1).G nowonarodzonych (1).A subst nowonarodzon(e) (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Niedawno, dopiero co urodzony; recens natus Mącz, Cn; hodie natus Cn (31): Nábożné ij roſkoſſné tolenijé s prziwitanijm ij s pozdrowienijm nowo narodzonego pana Iezuſa. OpecŻyw 19v; Mącz 348b; od Ieruzálem przyiácháli [trzej królowie]/ á Kryſtowi nowo národzonemu dáry ſwe známienite offiárowáli. HistRzym 99v; á poddaymy ſie w kroleſtwo tego náſzego nowo národzonego Krolá á Páná náſzego RejPos 17, 15v, 17, 19v, 21, 25 (12); SkarŻyw 27; y owſzem pytáli ſię o krolu żydowſkim/ nowo národzonym NiemObr 118.
Wyrażenia: »nowonarodzone człowieczeństwo Pana naszego« (1): O wielkaſz ſie tho ſwiátłośc zyáwiłá [nam] [...] A iáko záſię wielką żáłość á ſmętek/ bychmy byli nie vwierzyli á nie zrozumieli/ co nam ſpráwiło to ſwięte nowo národzone cżłowieczeńſtwo Páná náſzego. RejPos 15v.

»dzieciątko, dziatki, dziecię nowonarodzone« [szyk 7:3] (4:4:2): Nábożná rozmowa ſwiętego Bernata s panem Iezuſem nowo narodzonym dzieciątkiem OpecŻyw 17v, 21v; Iako dziecię nowo narodzone chowacz zywic á lekowacz. FalZioł V 34v; ktorzy [poganie] nye znáyąc prawdziwego Bogá/ záwſſe zá dzyatki nowonárodzone nyeco ofiárowáli bogom ſwym GliczKsiąż C7v; tyſiąc ſiedḿ ſet y pięć nowo národzonych dziatek okrzcżono iednego roku. BielKron 288; pewnie Anyeli Boży vkażąć to dzyeciątko nowo národzone RejPos 20; KuczbKat 5; A zaż to źle/[...] że dźiatki nowo národzone krzćiemy? WujJud 43; CzechRozm 234; któréś tám ná ten czás [pociechy] miáłá z nowonárodzonégo dźiećiątká twégo. SiebRozmyśl G4.

»nowonarodzony syn« [szyk 2:1] (3): á ſtąd ſynowi nowo národzonemu dał imię Stráchwás BielKron 323; RejAp 100v; gdy teraz nie dawno Królową z nowónárodzonym ſynem [...] z oblężenia pod Budzyniem wyzwolił? OrzJan 13.

IM