[zaloguj się]

[NOWONAWROCENIEC sb m

Fleksja

N pl nowonawr(o)c(e)ńcy.

stp, Cn brak; Linde XVI w.

Nowo, świeżo, dopiero co nawrócony; człowiek, który przyjął nową wiarę; neofita: Y rozweſeliło ſie wſſyſtko mnoſtwo ludzi Iudſkich/ tudzieſz y kápłani/ y Lewithowie/ y wſſyſtek gmin ktory ſie był z ſſedł z pokolenia Iſráelſkiego: takieſz y nowonáwroceńcy [proselytorum; nowonáwróconych WujBib] z źiemie Iſráelſkiey/ y ći co mieſzkáli w źiemi Iudſkiey. Leop 2.Par 30/25 (Linde).]

AKtt