[zaloguj się]

[NUMEN sb n

Teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg pl
N numina
A numen

sg A numen.pl N numina.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Bóstwo [numenmoc boża Murm; ‒ boża moc Mymer1; ‒ bóstwo, boska moc Mącz 257a; – boska moc albo wola Calep; boska mocnumen Cn]: á iż nas ſzcżeśćie nieco wynioſło/ Numiná iákieś Bogámi ſię być rozumiemy. ArtHom A4; Nuż Sámſonowie, Porruſowie oni/ y inſzy Gigánći [...]: Achilleſowie/ Herkuleſſowie [...], ktorzy w ocżách ludzkich Numiná iákieś były kiedyś/ á zaſz wſzyſcy kreſu ſwego niedobieżeli? ArtHom Dv.

W porównaniach: ták iż kiedyś ná ony ſtáré Pány y Senatory (nierzkąc ná Królá ſtárégo Zygmuntá) poźrzał/ iakoby ná Numen iákié poźrzał. Zádrżał ći głos/ chćiáłliś co k niemu przemówić. SolikZiem C2; ktory [król perski] cżyniąc ſię Bogiem/ coś na kſtałt globu ábo ſphery niebieſkiey vrobiwſzy/ ſam poſrzodku Máieſtat ſwoy/ iáko Numen iedno (ſcilicet) wyſtáwił. ArtHom Cv.]

FP