[zaloguj się]

1. O (25)

stp nie uwzględnia, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII (z Cn) – XVIII w.

1. Litera alfabetu (22): [liter łacińskich] niémáſz więcéy iedno dwádzieśćiá y trzy: ktore tym porządkiem idą. a b c d e f g h i k l m n o p q r ſ t u x y z. JanNKar B3; Ma też [włoski język], o, dwoie, iedno bez áccentu, iako lordine, le parole, etc. drugié z áccentem, iáko però, farbò, reſtò, penſò, etc. JanNKar C4; O téy literze /o/ mówiąc zemną pan Kochánowſki chćiał áby ná żadnym/ o/ po którymby ſzłá litèrá m/ albo n. krèſká żadna kłádziona nie byłá JanNKar F2, E2, F2 [5 r.], H3v; Prykllády ná vocales. [...] y Wybaŵ bozze od pokuſy. o Glloſęm moięm wollallęm do páná. JanNKarGórn G4, G3v [2 r.]; JanNKarKoch Fv [2 r.], G3.
a. O pochylone powstałe zodługiego (5): Pan Górnicki tego grubſzègo / z znákiem nie vżywa JanNKar Fv; OBIECADŁO WEDLE MEY ORTHOgráphiiéy ták idźie. A a á ą b  c ć cz d dz dź dż e é è ę f g h ch i j k l ł m ḿ n ń o ó p ṕ q r rz ſ s ś ſz t u v w ẃ x y z ź ż. JanNKar H3v, F2; OBIECADŁO WEDLE ORTHOGRAphiiéy Páná Kochánowskiégo ták idzie. A a α ą b  c ć cz d dz dź dż é è ę f g h ch i j k l ł m ḿ n ń o ó ṕ p q r ŗ ſ ś σ ſz t v w ẃ x y z ź ż. JanNKarKoch G3.
b. Litera alfabetu greckiegoomega (1):
Szereg: »alfa i o« = początek i koniec (1): O Iezu Nazarańſki obeyzrzy ſmutki moię Kthore mnie ogarnęły/ proſzę cie pokornem ſercżem w duchu pokornoſci/ aby mnie wyſluchał z ſmutku o kthori cie wzywam y do ciebie wołam. Alpha y O Iezu łaſkawy TarDuch D.
2. Znak graficzny (może też cyfra zero) (3): Kſięſtwá Oświęćimſkiego cżarny Orzeł/ á ná pierſiach O. BielKron 425v; Figurá álbo Ordynek ná okazánie ſtánowienia woyſká/ ták pieſzego iáko iezdnego/ według ſtárych walecżnikow Rzymſkich: Ale trzebá wiedzieć gdzie ſtoi p literá znácży lud pieſzy/ [...] gdzie cyfrá táka o znácży lud lekko zbroyny. BielSpr 18v; iáko w tey Figurze niżey obacżyſz/ gdzie t litery tedy Turcy albo Tátárowie/ gdzie cyfry o tu ſtrzelcy z ruſznic. BielSpr 33v.
3. Element porządkujący użyty na oznaczenie części rozdziału i układu alfabetycznego w rejestrach (materiał nie objęty statystyką): MiechGlab nlb 22; O Obroná Wiáry ſtárodawney krześćijáńſkiey. liſt. 1. KrowObr Tt; O. Obżárſtwo więcey ich zábiia niż miecż RejWiz Cc8v; BielKron Llll2; RejZwierc Bbb; WujJud Mm7; O Odſzcżepieńſtwo co ieſt. 160. 161. SkarJedn d7v; Wſzákżem iednák te varias lectiones ktore w Nowym Teſtámenćie Lowáńſkim v Plántiná drukowánym/ máią ten znák o/ przydány/ co znáczy iż to czytánie ieſt w niektorych exemplarzách máłey ábo żadney wagi/ tem ia wſzędy opuśćił WujNT przedm 18, Aaaaaa2v; SarnStat 1310; SkarKaz Oooo2a.

DJ