[zaloguj się]

[OBCIĘŻLIWO av

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w obciężliwy oraz -o).

stp, Cn brak, Linde XVI w. błędnie: obciążliwo.

1. Ciężko; przen:
Wyrażenie: »sumnieniu obciężliwo«: A wprzygodzie/ gdyby nieczem obćiążeny byli/ coby dowodnie s piſma świętego dokazano być mogło/ że przećiw Bogu/ y słowu iego świętemu ieſt/ a tak ſumnieniu ich obćieżlywo [!]/ Tam podług nauky [...] Pana Boga więcey niżeli człowieka słuchać maią/ a ſumnienia ſwego żadnemu człowiekowi przećiw Bogu obćiążać niedozwalać UstKościel 89v.
2. Uciążliwie, zbyt trudno: GDy ſobie zá obćiężliwo mieli niektorzy z Rády y Poſłow Ziemſkich Kroleſtwá náſzego: iż byli wyzywáni ná Syem wálny do Krakowá/ [...] ſkazáliſmy [...] áby nie gdźie indźie/ iedno w Piotrkowie Syem wálny odpráwowan był HerburtStat 10 (Linde).

Cf OBCIĘŻLIWIE]

FP