[zaloguj się]

OBCIĘŻNOŚĆ (1) sb f

Fleksja

N sg obciężność.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Ociężałość:
Wyrażenie: »ciała obciężność«: [ziela paraliżowego wódka] Głuchoſc, niebacżnoſc, ſmrod s cżłowieka/ wſzego ciała obciężnoſc/ leniſtwo/ pełnoſc głowy z wſzech niecżyſtoſci [naprawia i leczy] FalZioł II 9d.

LW