[zaloguj się]

OCZYWISTY (15) ai

o jasne.

Fleksja
sg
mNoczywisty fNoczywistå nNoczywist(e)
A A Aoczywisté
L L Loczywistym
pl
G oczywistych
A subst oczywisté

sg N m oczywisty (3).f N oczywistå (1).n N oczywist(e) (2).A oczywisté (2); -é (1), -(e) (1).L oczywistym (1).pl G oczywistych (4).A subst oczywisté (2); -é (1), -(e) (1).

stp: oczwisty, Cn notuje, Linde XVIII w.

1. Taki, którego widzi się bezpośrednio, osobiście, na własne oczy; widoczny; visibilis Mącz (2): Vel invisibilis gratiae visibilis forma. Nie widomey łáski widomy á ocziwiſty xtalt Mącz 363c; CzechEp 309.
2. Taki, o którym się wie na pewno, niewątpliwy (3): GostGosp 68; przodkowie náſzy na oczywiſté częſto ſzli niebeſpieczeńſtwá dla téy Rzeczypoſpolitéy OrzJan 16.
Wyrażenie: »oczywisty dowod« (1): Mathema [...] Latine Disciplina. Nauká pewne á malem oczywiſte dowody álbo okazánie máyąca/ yáko yeſt Geometria, Arithmetrica [!] Musica, Astronomia Mącz 211c.
3. Ten, który widział coś na własne oczy; oculatus Mącz, Cn (6) : Oculatus, Oſtrego wzroku/ baczny/ ocziwiſty. Mącz 259c.
Wyrażenie: »oczywisty świadek« = oculatus testis Mącz (5): Mącz 259c; świadectwá tákowé nie máią bydź wáżné, tylko od oczywiſtych świádków, y to tákich, którzyby do tego obyczáiem wysſzéy opiſánym pozwáni byli. SarnStat 708, 579, 614 [2 r.].
4. Taki, który jest spełniony osobiście (4): tych czáſów pan Bóg nie dáie królów przez oczywiſté powołánié/ iáko pierwéy: ále per inſpirationem ſuam SarnStat 18.
Wyrażenia: »oczywiste świadectwo« = obecność (1): Niegodzi ſię też milczenim opuśćić trzećiego dziwu/ ktory ſię tegoż czáſſu przy iáwnym y oczywiſtym ſwiádectwie wiela ludzi tráfił. StryjKron 350.

»oczywiste zeznanie« (1): Aby relacia ſluzebnika abo voznego pod ktoremikolviek acti abo Xięgami vcziniona około kladzienia pozwv abi tak vazela iako ocziviſte zeznanie tego ſluzebnika ComCrac 17.

Szereg: »oczywisty albo ustny« (1): Repraesentatio, Ocziwiſte álbo yſtne okazánie Mącz 431b.

Cf OCZWISTNY, OCZYWISNY

DDJ