[zaloguj się]

OŚMIOR (18) nm

Oba o jasne.

Fleksja
sg
fNośmior(a) nNośmioro
Aośmiorę Aośmioro
pl
N m pers ośmioro
subst ośmioro
G ośmiorga, ośmiorgom
A m pers ośmioro
subst ośmioro

sg f N ośmior(a) (1).A ośmiorę (1) [z elipsą liczonego rzeczownika].n N ośmioro (3) [w składni zgody z rzeczownikiem w pl].A ośmioro (1) [w składni zgody z rzeczownikiem w sg].pl N m pers ośmioro (3) [w składni rządu z rzeczownikiem w pl]. subst ośmioro (1) [w składni rządu z rzeczownikiem w pl].G ośmiorga (1) [w składni rządu z rzeczownikiem w pl].D ośmiorgom (1) [w składni zgody z rzeczownikiem w pl].A m pers ośmioro (3) [w składni rządu z rzeczownikiem w pl (2), z rzeczownikiem w sg (1)]. subst ośmioro (3) [w składni rządu z rzeczownikiem w pl].

stp, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w.: ośmioro.

Liczebnik zbiorowy; osiem sztuk czegoś; osiem osób; octo, PolAnt, Mącz (18): Zkaral byl pan Bog wſziſtek ſwiat dla takowych grzechow yz iedno oſmioro ludzi zoſtawył. SeklKat K4; GroicPorz h3; Aż gdy poznał ich złą myſl toż potopem zálał. Iednoż ono ośmioro ktorzy w ſwiętey zgodzye/ Mieſzkáli w iego woli/ pływáli po wodzye. RejWiz 37v; Ty ośmioro dźieći vrodźiłá Melchá Náchorowi brátu Abráhámowemu. BibRadz Gen 22/23; Potym ſie s tych ośmiorgá ludzi rozmnożył wſzythek ſwiát. BielKron 5v; Hiſzpan też był Quintilianus/ [...] ktory de inſtitutione oratoria ośmioro kſiąg ſpiſał BielKron 280; Octo confossus vulneribus, Woſmiorę przebity. Mącz 132c; Et octo stadia, Oſmioro ſtay w yednę milę bywa policzono. Mącz 221c; zoſtháwił [Bóg] przedſię ośmioro cżłowieká z onego narodu RejPos 102; GrzegŚm 21; iż koráb Noego/ ośmiorgom ludźiom y bezrozumnym źwierzętom ſto lat niemal budowano LatHar 215; Tám naydźieſz ono ośmioro błogoſłáwieńſtwo/ ktore vcżniom ſwym ná gorze Pan twoy vſty ſwemi Boſkimi zálecał LatHar 263, +++, 477; WujNT Xxxxx2v.
Wyrażenie: »ośmiora liczba« = osiem (1): Pothym ieſt licżba Siedmioro/ ktorey zacznoſć z tąd ſie vkazuie/ iż ieſt ſiedḿ Płanet [...]. Oſmiora licżba ieſt też od zacznoſći nie oddalona KłosAlg A3v.

Zestawienie liczebnikowe (1): A Howed-edomá y braćiey iego ſześćdzieſiąt y ośmioro [sexaginta et octo] (było.) BudBib 1.Par 16/37[38].

a. W funkcji liczebnika mnożnego: osiem razy; octuplum Cn (1): weźmiſz miodu czyſtego tyle troie [co ziół]/ á drożdży lniánego oleiu tyle ośmioro SienLek 47v.

Cf OŚMIORONAŚCIE

TG