[zaloguj się]

[PACYJENTOW ai

Fleksja

G sg f pacyjentowéj.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odpacyjent” ‘człowiek chory poddawany leczeniu: który [medyk] niéma léczyć/ áni o niemocy ſądźić/ aż ią pozna/ [...] á oſtátek zpowieśći pácientowéy vſłyſzy OczkoPrzymiot 19.]

KW