[zaloguj się]

[PADOLISTY ai

a pochylone; o prawdopodobnie jasne (tak w padole).

Fleksja
sg
nNpådolist(e)
pl
N subst pådolist(e)
L pådolistych

sg n N pådolist(e).pl N subst pådolist(e).L pådolistych.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Leżący w dolinie, będący doliną: Zdrowe powietrze miewáią mieśca ktore nie ſą padoliſte Cresc 1571 651 (Linde).
Szeregi: »padolisty i głęboki«: Záśię w ſtronach padoliſtych y w głębokich/ gdyż ieſt powietrze mgliſte/ przeto niezdrowość cżyni ćiáłá Cresc 1571 15.

»niski albo padolisty«: mieśce ku chowániu wołow y krow źimie ma być ćiche á ćiepłe niſkie álbo padoliſte Cresc 1571 686.

Cf [PADOŁOWY]]

KW