[zaloguj się]

PADOLNY (3) ai

a pochylone; teksty nie oznaczają ó.

Fleksja
sg
fNpådolnå nN
Apådolną Apådoln(e)
Ipådolną I
Lpådoln(e)j L
pl
N subst pådoln(e)

sg f N pådolnå (1).[A pådolną.I pådolną.]L pådoln(e)j (1).n A pådoln(e) (1).[pl N subst pådoln(e).]

stp, Cn brak, Linde także XVII w.

Przymiotnik odpadoł” ‘dolinalub padole (3):
Zestawienie: n-pr »Brona (Brana) Padolna« = brama w Jerozolimie, prawdopodobnie prowadząca do doliny Ben-Hinnom; porta vallis Vulg (1): Pobudował też Ozyaſz wieże w Ieruſálem ná bronie narożney/ y ná bronie Padolney Leop 2.Par 26/9; [2.Esdr 2/13 (Linde), 3/13].
a. Będący doliną (1):

W przeciwstawieniach: »gorzysty, [gorny] ... padolny« (1): roſkázáć im áby z nienagłá ćicho vff zá vffem wyieżdżał ná mieyſce gorzyſte/ álbo padolne BielSpr 26v; [Wſzelka rzecż roſtąca/ głębiey ná ſuchey á gorney źiemi/ záśię ná wilgotney y padolney miáłcżey ma być ſádzona. Cresc 1571 664].

[Szereg: »padolny a niski«: Ale mieścá padolne á niſkie przećiwną ſpráwuią rzecż. Cresc 1571 653.]
b. Rosnący w dolinie; przen (1): NA [lege: ja] kwiát polny/ y Lilia padolna [Ego ... lilium convallium]. Leop Cant 2/1.

LWil