[zaloguj się]

PADWAN (1) sb m

Pierwsze a jasne, w drugim wahania.

Fleksja
sg pl
N padwany
A padwåna

sg A padwåna.[pl N padwany.]

stp, Cn brak, Linde także XVII(XVIII) – XVIII w.

Rodzaj tańca włoskiego: A to coś tu wſpominał ſwe iákieś odpuſty/ Wierę niech z nimi przydą chcąli w mięſopuſty. Aleć ſtráći máſzkárę y zmyli Pádwaná RejWiz 160.
[Przen: Włoskie obyczaje: Ale ſkoro pocżęły popłácáć Pádwány/ Ták niedbáią o rozum PaprGniazdo 1201 (Linde).]

LWil