[zaloguj się]

PODGRYZAĆ (3) vb impf

o prawdopodobnie jasne (tak w pod-).

Fleksja
indicativus
praes
sg
3 podgryzå
conditionalis
pl
2 m pers byście podgryzali
3 m an by podgryzali

praes 3 sg podgryzå (2).con [2 pl m pers byście podgryzali.].3 pl m an by podgryzali (1).

stp brak, Cn s.v. podgryzuję, Linde bez cytatu s.v. podgryźć.

1. Gryząc od spodu, uszkadzać; przen; subedere Cn [co] (3): Ale iż robak nieſláchetny/ to ieſt/ cżárt on márny ſprzećiwnik twoy/ ſpráwuiąc ku grzechowi ty wdzyęcżne látoroſli twoie/ ku cżći Pánu twoiemu ſpráwione/ podgryza ie w tobie RejPos 207.
Szeregi: »podgryzać a niszczyć« (1): á ći bezecni robacy [grzech i czart] vſtáwicżnie pilnuią/ áby im dáley tym bárzyey podgryzáli á niſzcżyli ty gáłąſki twoie cnotliwych á Krześćiáńſkich ſpraw twoich RejPos 204v.

»podgryzać a psować« (1): To iuż nic nie krzyw then co ſzcżepił drzewo ono/ y drzewo ſámo przez ſię máło winno: iedno iż nieſláchetny robak/ ktory podgryza á pſuie drzewecżko ono. Obácżże thy ieſliżeś nie ieſt iáko pięknym drzewem ſtworzon od Páná twoiego RejPos 204v.

2. [Gryząc jeść od czasu do czasu [czego]:

W porównaniu: że możecie dla lepszego wczasu Klatki sobie gotować za dobrego czasu, W którychbyście, jak kury, ziarnek podgryzali, A o pierwszej swobodzie przytym przyśpiewali PismaPolit 31.]

Synonim: 1. podjadać.

Formacje współrdzenne cf GRYŹĆ.

SBu