[zaloguj się]

POKROWIEC (6) sb m

Teksty nie oznaczają ó oraz é; pierwsze o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w po- oraz -ec).

Fleksja
sg
N pokrowiec
G pokrowca
I pokrowc(e)m

sg N pokrowiec (1).G pokrowca (1).I pokrowc(e)m (4).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII(XVIII) – XVIII w.

Przykrycie, okrycie (6):
Przysłowie: Bo y ſzkápáć ſie będzie cudna zdáłá pod cudnym pokrowcem/ á gdy go odkryieſz/ álić kłápouchy álbo iáki przeſlągły. RejZwierc 165.
Przen (4):
Zwrot: »pokrowcem zakryć (a. nakryć), zakryty« [w tym: czego (1)] [szyk zmienny] (2:1): RejPos 228; Zaſz gdzie dziś mocne znaydzieſz práwo poſpolite/ Stoi iáko zła ſzkápá pokrowcem zákryte. RejZwierc 269; [kapłani katoliccy] rownie cżynią z onymi ktorzy pośiadwſzy gwáłtem cżyią máiętność/ zdobywáią ſię ná złośliwe forytarze/ y prokuratory/ ktorzyby vmieli on gwałt y nieſpráwiedliwość znácżną/ pokrowcem zmyſlonego iákiego práwá/ nákryć y przyoblec NiemObr 65.
Wyrażenie: »pokrowiec zwierzchni« (1): Co nic inſzego nie ieſt/ iedno ſię zgołá (wſzákoż nie procż na ſtołki/ ábo pokrowcá iákiego zwierzchniego/ ktory ſię ná inſzych mieyſcách wyſtáwia) záprzeć tego/ że Iezus Chriſtus ieſt ſynem cżłowiecżym CzechEp 143.
Szereg: »nastołka abo pokrowiec« (1): CzechEp 143 cf Wyrażenie.
a. Materiał służący jako wierzchnia warstwa, obicie tarczy (1): Sagma – Pokrowiecz natarcża. woiłok, podkład. Calep 938a.

Cf POKROW

LWil