[zaloguj się]

PORTOWY (5) ai

Oba o jasne.

Fleksja
sg
mNportowy fNportowå nNportow(e)
G G Gportow(e)go
I Iportową I
pl
N subst portowé
G portowych

sg [m N portowy.f N portowå.I portową.]n N portow(e) (1).G portow(e)go (1).pl N subst portowé (3); -é (2), -(e) (1).[G portowych.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Przymiotnik od1. port; portui utilis a. serviens, a. conveniens Cn (5): [portowy/ Ad portum pertinens. Volck Sss2v.]
Wyrażenia: »cło portowe« (1): Cłá y mytá wſzytki w Koronie/ ták ziemne iáko y wodne/ á oſobliwie Portowe niechayby były podwyżſzone/ nie ná ſtan ſzláchecki/ ále ná ludzie kupieckie VotSzl D3.

»portowe miasto« [szyk 2:1] (3): Naprzod tedy ieſli ſie puśćił/ od vſcia Tybru [...] tedy rzecz słuſzna: wſzákże śłuſznieyſza [!] z portu Hetruriey od Miáſtá ktore zowią Piſas Portowego StryjKron 71; A Gdańſczánié/ Elbiążánié/ inné portowé y pográniczné pogłówné miáſtá/ ná to pilné oko mieć máią/ żeby monety poſtronnéy nieważnéy do Korony nie wpuſczáli SarnStat 410, 105.

»myto portowe« (1): VotSzl D3 cf »cło portowe«.

[»rzeka portowa«: Leży Psków nád Ieziorem wielkim z ktorego rzeká Pskowſka portowa ſrzodkiem Miáſtá płynie. StryjKron 719; StryjPocząt 151.]

Zestawienia: »jabłko portowe« = prawdopodobnie jakiś zamorski owoc (1): Też w ogniowey/ to ieſt w łożney niemoczy. Iabłko wielkie portowe vpiecżone/ włożywſzy w nie hałunu czo poł dragmy zaważy/ potym ono iabłko day z ieſć na nocz FalZioł V 90.

[»korzec portowy« = miara objętości: kopá żytá niech da korcy dwá portowych/ co ſię bárzo chudo ráchuie/ vcżyni żytá korcy cżterdźieśći kroć ſto tysięcy. GrabZdanie H2v.]

Cf PORTOWNY

MC