[zaloguj się]

RZODKIEWKA (1) sb f

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg pl
N rzodkiewka
G rzodkiewek

[sg N rzodkiewka.]pl G rzodkiewek.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Dem. odrzodkiew: To ſobie z oną roſkoſzą náſieieſz ziołek potrzebnych/ rzodkiewek/ ſáłatek/ rzeżuſzek. Náſádziſz málunecżkow/ ogorecżkow. RejZwierc 107v; [Rzodkiew/ Raphanus et um. Rzodkiewká/ dimin. Volck Yyy3].
[Zestawienie: »polna rzodkiewka« = Raphanus raphanistrum L.; rzodkiew świrzepa, roślina jednoroczna, pospolita i trująca (może z neutralizacją funkcji deminutywnej): TRoiákié źiele zową tym ſłowem Rafanus, napiérwéy Rzodkiew/ á tę właſnie zową Rafanus mnieyſzy: zową téż Chrzan/ á ten Rafanus więtſzy. Ieſt téż źiele któré Włoſzy zową Raphanellus ſilueſtris, polna Rzodkiewká UrzędowHerb 259a.]

MN