[zaloguj się]

PUZDRO (12) sb n

o jasne.

Fleksja
sg pl du
N puzdro puzdrze
G puzdra puzder
A puzdro puzdra puzdrze
I puzdrami
L puzdrze puzdrach

sg N puzdro (7).[G puzdra.]A puzdro (1).L puzdrze (1).pl G puzder (1).A puzdra (1).[I puzdrami.L puzdrach.]du N (cum nm) puzdrze (1) WyprKr 93.[A (cum nm) puzdrze.]

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Skrzynka, pudło; futerał; theca Mącz, Cn; pecma (pegma), vagina Mącz; capsa Cn (12): LibMal 1554/188v; Pegma et pecma, Nieyákie drzewiáne naczinie álbo budowánie w które obrázy ſtáwiano/ Puzdro álbo ſzáfá obrázná może być zwáne Mącz 286c, 473b; [item arkubussow s puzdramy 2; item arkubus przes puzdra 1 KsięgiSądWiej 1562 nr 4341; InwKsiągCalis 204; Przetoć fortelnie Niemcy/ á dobrze/ dźiáłáią/ ſwych koni wſzytkich w puzdrách ogony chowáią. Albertus A3].

puzdro czego (2): Miss wielkich czenowich puſdro wktorem Misz 12 Pulmiſkow czenowich 20 WyprKr 113, 113; [za 2 puzdrze talerzów 7 gr. InwBiskWłocł 1582/268; Puzdro łyżek z nieboszczykowskim herbem InwMieszcz 1599 nr 304].

puzdro do czego (5): WyprKr 93; Theca, vagina Puzdro do chowánia czegokolwiek. Mącz [454]b, [454]b [2 r.]; Calep 3a; [Puzdro do skrzipicz skorką powleczone. InwKrak 1575 190/716; Theca cochlearia Cochlearium Leffelkorb oder Leffelfutter Puzdro do łyzek [!] ArtNom H3v].

puzdro od czego (1): Tę záś Tábuláturę/ y puzdro od lutni/ Dayćie więc Bárnádynóm/ proſzę co nachutniéy. PudłFr 78.

[puzdro na co: Corytus Bogenfutter Puzdro ná kuſzę ArtNom M6v.]

W porównaniu (1): Zydowie to [że wybrani przez Boga] według litery [...] rozumieią/ przeto ſą twárdzi w tym/ áby figurze (ktora ſie w tym zámyka pod záſłoną iáko w puzdrze) mieyſce dáli. BielKron 35v.

Przen [czego] (1): Czo ieſt ziemia poſrzodek nieba, matka wſzitkich rzecży rodzączich ſie, puzdro piekła, stroż owocza, żywych zachowanie. BielŻyw 136.

LWil