[zaloguj się]

PYTON (3) sb m

-on z tekstu nieoznaczającego ó; w przypadkach zależnych o jasne.

Fleksja
sg pl
N pyton
G pytonów
A pytona pytony

sg N pyton (1).[A pytona.]pl G pytonów (2); [-ów], -(o)w (2).[A pytony.]

stp, Cn, Linde brak.

1. Wieszczek umiejący przepowiadać przyszłość; pytho PolAnt, Vulg [wróżek, prorok pogańskipython Cn] (2):

[W połączeniu szeregowym: y będą ſie pytáć báłwanów ſwych y wieſczków ſwych/ y Pithonów/ y wróżków. WujBib Is 19/3.]

Szeregi: »pyton i czarnoksiężnik« (1): cżáſow lepak przeſtrzegał [Manasseh] báwiąc ſię praktykárſtwem y cżárámi/ rádził ſię pytonow y cżárnokſiężnikow [pythones et magos] BudBib 2.Par 33/6.

»pyton i wieszczek« = pytho et haruspex a. magus PolAnt (1): pytayćie ſię v pytonow y v wieſzcżkow BudBib Is 8/19; [A(le) y pythony y wieſzcżki/ y obrázy/ y nikcżemnośći/ y wſzytki báłwány [...] wyrzućił Ioſzyiah BudBib 4.Reg 23/24, Lev 19/31].

2. [Duch przepowiadający przyszłość: powroż mi proſzę (ćię) przes pythoná [per pythonem] BudBib 1.Reg 28/8, I 165c marg.
Wyrażenie: »mający pytona« = umiejący wieszczyć; habens pythonem PolAnt, Vulg: oto niewiáſtá máiąca pytoná (ieſt) w Hendorze. BudBib 1.Reg 28/7; Szukayćie mi niewiáſty máiącéy pythoná/ y póydę do niéy/ á wywiém ſie przez nię. WujBib 1.Reg 28/7.]
3. Prawdopodobnie: upiór, zjawa (1):

W porównaniu (1): y będzie iáko pyton [sicut pythonis] z ziemie głos twoy BudBib Is 29/4.

KW