[zaloguj się]

RAJCSKI (16) ai

rajcski (6), rajski (6), racki (2), rajcki (1), radski (1), [radzki]; racki (2) Mącz; radski KlonWor; rajcski : rajski : rajcki ZapKościer (6:6:1).

a pochylone.

Fleksja
sg
mNråjcski
Gråjski(e)go
Iråckim
pl
N m pers råjscy
G rådzkich
I m rådskimi, råjcski(e)mi

sg m N råjcski (10).G råjski(e)go (1).I råckim (2).pl N m pers råjscy (1).[G rådzkich.]I m rådskimi (1) KlonWor, råjcski(e)mi (1) ZapKościer.

Sł stp: radzki, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odrada” ‘doradca’; w funkcji rzeczownika: członek rady miejskiej (16): wyeſzwal na Gorę do szyebyę: Pána Bormiſtrza broſka Kurka y ſzye wſſytkyemy Rayczſkemy ZapKościer 1582/29v; Czáſem nieborak Burmiſtrz y ſzwánki obrywa: Wſtydźi ſię obcych ludźi/ iákoby go z ſtołu Zrzućił/ ábo z kobiercá/ z Radſkimi poſpołu KlonWor 14.

[rajcski czego: rayczsky myasta kosczyerziny SłownicKsiągSądKościer 154.]

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy miejscowej [zawsze: rajcski + ai] (7): ktorzi swatkowye stanely [...] Iako pyerwſzy swadek vczywy woyk nyeſzolowſki Rayczſki Koſczerski, wtory Swadek Iako vczywy Tomaſz nyeſzolowſky ZapKościer 1582/28v; a tha ſzyę stala vgoda wdomu woczyecha nyeſzolowſkego Rayſkego Koſzczyerſkego ZapKościer 1582/36v; Gdze przitym Beli vcziwy a dobrzi Ludzę wyari godni. Iako naprzot bartos Swarka [...] Tomaſz nyezolowſki starſzi Rayſki Koſczerſki [...] y wyele ynnych ZapKościer 1584/51, 1582/28v, 1584/50v, 1585/55v, 1587/74v.

W połączeniu z imieniem (i nazwiskiem) [zawsze: imię (i nazwisko) + rajcski] (12): ktorzy [świadkowie] ſzeſznaly pot swym duſznym sbawyenyem yſz temu tak yeſt. [...] Iako vczywy Broſzek Kvrk Bormiſtrz koſczersky. uczywy woyk Rayczſki. vczywy Grzegorſz Kvſznyerczyk ZapKościer 1582/28; vczywy ludzę czi stanęli za czechem soltiſkym: Iako Grzegorſz kuſnyerczyk Rayſczy Mikolay Koczelnyk ZapKościer 1584/49, 1582/27v, 28, 28v [2 r.], 36v, 1584/50v, 51 [2 r.], 1585/55v, 1587/74.

[Zwrot: »wybierać radzkich«: A ci burmistrzowie dwa cum communitate tota wybierają radzkich 5 i k temu ławniki. LustrMalb II 114.]
Wyrażenie: »pan racki« (2): septimum consul, Po ſiedḿ kroc panem rackim álbo ſiedḿ kroć. Mącz 384b, 403a.
[Szereg: »radzki i ławnik«: LustrMalb II 114 cf Zwrot.]

Cf RADA, 1. RADNY, RAJCA

DDJ