[zaloguj się]

BIAŁA GŁOWA (984) sb f

biała głowa (982), białogłowa (2); biała głowa : białogłowa GórnDworz (358:2).

biała głowa (964), białła głowa (20); białła głowa KrowObr, MWilkHist, BielSen (4), BielRozm, PaprUp; biała głowa : białła głowa BielKron (13:8), ZapKościer (1:1), ReszList (1:1), Calep (10:1), WujNT (19 :1).

W pisowni rozłącznej: biała głowa (457), w pisowni łącznej: białagłowa (527) w tym GórnDworz (358).

biåł- (826), biał- (20); biåł- : biał- GliczKsiąż (33:1), UstPraw (11:2), BielKron (20:1), Mącz (43:5), (GórnDworz (366:4), RejZwierc (8:1), BiałKaz (5:1), CzechRozm (12:3), SarnStat (46:2); drugie a pochylone, o jasne, końcowe a jasne.

Fleksja
sg pl du
N biåłå głowa, biåłogłowa biåłé głowy, biåły głowy biåł(e) głowie
G biåłéj głowy biåłych głów, biåł(e)ch głów
D biåłéj głowie, biåł(e)głowie, biåłygłowie biåłym głowåm, biåł(e)m głowåm, biåłym głow(o)m
A biåłą głowę, biåłam głowę biåłé głowy biåł(e) głowie
I biåłą głową biåłémi głowami, biåłymi głowami
L biåł(e)j głowie biåłych głowåch
V biåłå głowo biåł(e) głowy

sg N biåłå głowa (164), biåłogłowa (2).G biåłéj głowy (87); biåłéj głowy (10), biåł(e)j głowy (77).D biåłéj głowie (58), biåł(e)głowie (1), biåłygłowie (1) ZapKościer; biåłej głowie : biåł(e)głowie RejWiz (2 : 1); biåłéj głowie (6), biåł(e)j głowie (52).A biåłą głowę (62), biåłam głowę (1) BiałKaz.I biåłą głową (30).L biåł(e)j głowie (12).V biåłå głowo (2).pl N biåłé głowy (157), biåły głowy (1) KromRozm II; biåłé głowy (11), biåłe głowy (1), biåł(e) głowy (145); biáłé głowy KochFr, KochPieś, KochProp, SarnStat (4), GosłCast (3); biåłégłowy : biåłegłowy Oczko (1:1).G biåłych głów (200), biåł(e)ch głów (2); biåłych głów : biåł(e)ch głów FalZioł (19 : 2); -ó- (28), -o- (1), -(o)- (173); -ó- Mącz (10), KochFr, GórnTroas (2); -ó- : -o- SarnStat (15 : 1).D biåłym głowåm (73), biåł(e)m głowåm (19), biåłym głow(o)m (10); biåł(e)m głowåm GliczKsiąż, ModrzBaz; biåłym głow(o)m GroicPorz, BiałKaz (2), KochOdpr, SkarŻyw, KlonWor; biåłym głowåm : biåł(e)m głowåm : biåłym głow(o)m FalZioł (25 : 17 : ‒), RejPos (3 : – : 1), WujNT (2 : ‒ : 3); -åm (45), -am (2), -(a)m (45); -am GliczKsiąż, -åm : -am Mącz (1 : 1).A biåłé głowy (46); biåłé głowy (5), biåłe głowy (1), biåł(e) głowy (40); biåłé głowy Oczko, GosłCast; biåłé głowy : biåłe głowy SarnStat (3:1).I biåłémi głowami (23), biåłymi głowami (3) KwiatOpis, CzechEp, WujNT; biåłémi głowami (1), biåł(e)mi głowami (22).L biåłych głowåch (25); -åch GórnDworz (13), -ach (11) KromRozm I, SkarŻyw (2), BielSjem, LatHar, WujNT, WysKaz, SarnStat (4), -(a)ch (1).V biåł(e) głowy (3).du N (cum nm) biåł(e) głowie (1) SkarŻyw 125.A (cum nm) biåł(e) głowie (1) KochSz C2.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

1. Kobieta, zwłaszcza dojrzała, zamężna; femina Mącz, Calep, Cn; mulier, virgo Mącz, Cn; coniunx, feminis gens, virago Mącz; comotria Calep; materfamilias, matrona, uxor Cn (983): FalZioł I 33d, 55d, 109d, 151d, II 7a (40); Takież czo zapoſag nawiętſzy białey głowy, odpowie. cżyſtoſć á ſrom. BielŻyw 37, 132; przecż mężowie [...] tak vſtawili y pilno tego ſtrzegą, aby białe głowy piſma ſie nie vcżyli GlabGad A2, A2v, B, I, N3, P8 (12); Wſſytki ſobie tu maſz zá nie Vtrátniki/ białe głowy Ruſſaſz zuchwáłemi ſłowy RejRozpr I, H3 [3 r.]; A ſnadz nie ieſt żadne zwirzę/ tak vporne waſniwe Iako ſlyſzę białe głowy RejJóz C4v, C7v marg, D marg, D3v, D7, E8 [2 r.], Fv; ZapWar 1548 nr 2667; Vwierziwſſy [człowiek] białey. głowie Wneth przeſtał na jego [czarta] ſlowie RejKup p5; HistAl H3; KromRozm II k4v; Byała głowá głádka y cudna yeſt koſcyoł nád wychodem zbudowány. GliczKsiąż P8v, C5 [2 r.], C6v, I2v, P6, P6v [2 r.] (23); NA Sędźiego przynależy dáwáć Rzeczniká białym głowom/ ludźiem niedołężnym/ śierotom GroicPorz d, C4, k3v, v2v, gg2v [2 r.], 114; Więc też tu ieſt ná rogu cżyſte wino białe/ [...] Ná muſzkátellowy ſmák/ práwe białegłowie RejWiz 40v, 8, 28v, 60v, 99v, Dd4v; UstPraw B2 [6 r.]; KochZuz A2, A3v; RejFig Ee3; RejZwierz 15 marg, 15v marg, 19v marg, 33 marg, 45 marg [2 r.], 45v [2 r.]; iż iuż z ich narodu powſtáią mężne á ćwicżone białłe głowy. BielKron 320v, 238, 312, 320v, 356v, 424 (18); Famosa mulier, Nie ſrumieźliwa/ Podeyźrzáney sławy biała głowá. Mącz 117c, 247d, 323b, 330d, 420a [2 r.], 499b (31); Prot Ev; SienLek 83, 86, 115v; RejAp 27; Platho wielki Philozoph/ á s piſmá iego znáć/ że niebárzo był łáſkaw/ ná biåłegłowy GórnDworz X4v; że Ią ná ſwiecie te biåłegłowy/ ktore męże ſwe miłuią. GórnDworz Z; żem wiele pięknych białychgłow bárzo złych/ hárdych/ y gniewliwych widział GórnDworz L14, N2 [2 r.], X4v, X6v, Z4v [2 r.], Bb3 (323); iż ich było ſześć kroć ſto tyſięcy/ oprocż biåłych głow y dzieći RejPos 56; zeſlę tobye táki narod/ ktory ſie tylko pocżnie ze krwye á s pokolenia ſámey białey głowy, RejPos 270v, 81v, 303 [2 r.], 306 [3 r.], 306v, 319v, 322 [6 r.], 322v [3 r.], [340]; HistLan F3; RejZwierc 47, 97v, 172v, 220v, 261, Aaav: KochMon 24; BudBib C, C2v; Ziednał mi tedy pirwſzam żonę [...] Białam głowę wielkiey pobożnośći/ cudnośći/ y obycżaynośći. BiałKaz I4v, C3v, D2, D3, Kv; BudNT Gg3; Ale to iáko może być áby ktora biała głowá bes mężá rodzić miáłá. CzechRozm 155, **2, 133v, 135, 154v, 155 [2 r.]; PaprPan F4, Ee; KarnNap F4, Gv; Słyſzę też że w Turcech táki obycżay ieſt/ że białe głowy á zwłaſzcżá mężátki/ niewychodzą z domow iedno z zákrytą twarzą. ModrzBaz 55, 49 [6 r.], 53v, 54 [2 r.], 54v, 65v; SkarJedn 238 [2 r.]; KochOdpr B2v, D; Oczko 16, 22v, 29; KochPs 71; y wtym one dwie białe głowie Chryſtá y Káliſtá ſkonáły. SkarŻyw 125, 63 [2 r.], 244, 269 [2 r.], 310, 552 (50); MWilkHist B4v; i poddaie iey w moc rządźić gospodarstwem iak biallyglowie nalieży. ZapKościer 10, 66v; on [Antychrist] dbać nie miał o białe głowy CzechEp [405], [404] [5 r.], [405] [2 r.], [406], [409]; NiemObr 76; KochFr 23, 24, 26, 36, 46, 53; GórnRozm E4, L3; Stroże pocżuią: poznawſzy po mowie/ Puśćili rázem obie białegłowie. KochSz C2; KochWz 138, 140, 141; ReszPrz 43; ſzli też z ſwoią proceſſyą Kſiężny/ Sláchćianki/ y inſze białegłowy ReszList 160, 172; WerGośc 264 [2 r.]; WerKaz 288; WisznTr 7; BielSen 9, 10; Choćia oni nas zową białegłowy/ prządki: Ku więtſzemu zelżeniu/ kobietámi zową BielSjem 3, 5, 8, 18, 19, 31; KochPieś 16, 24, 34; KochTarn 76; PudłFr 5, 67; KochWr 38; PaprUp 13; Foemina – Niewiaſta, białagłowa, zona. Calep 426b, 225b, 329a, 422b, 930a, 1011b; Phil L4; Y co nárzéka głupie wśćiekła białagłowá? GórnTroas 47, [3], 7, 11, 44; KochFrag 24; LatHar [++3v], 263, 319; WujNT 123, 201, 222, 611, 692 (14); WysKaz X2; IAko rychło białagłowá ſtan ſwóy wdowi przez drugié zá mąż ſzćié zgwałći SarnStat 634, 569 [2 r.], 632 [2 r.], 633 [7 r.], 1168 [2 r.], 1270 (26); PowodPr 84; A ty białegłowy Polſkié końcá ſwoiey pychy y nádętośći nie máią. SkarKaz 580b, 84a, 576a, 580b; białegłowy iákié/ Y wſtydu záprzedáyné co żywność ztąd máią GosłCast 50, 32, 38, 44 [2 r.], 46, 49, 65; SkarKazSej 704b; Odbieży białagłowá krośien y kądźiele KlonWor 48, 7, 59, 62, 63; PudłDydo B, Bv, B3, B6.

W charakterystycznych połączeniach: biała głowa chrześcijańska, cna (3), cnotliwa (3), cudna (3), gładka (4), nędzna (5), niskiego stanu, piękna (8), poczciwa (12), podejźrzanej sławy, prostego stanu, święta (7), uczciwa (4), urodziwa (3), zacna (11), zła (3); białe głowy perskie, pogańskie (2), polskie, sabińskie (4), szlacheckie (3), trojańskie, westwalskie, żydowskie.

Przysłowia: Czart prez [!] białą głowę wiele złego ſprawi RejJóz A3v.

Taciturnitas maxime commendat foeminam, Rzadkie mowienie wielmi záleca y śliáchći białą głowę. Mącz 206c.

Nadobny poſag tho y białey głowie/ Gdy ćicha w ſpráwách/ ćicha y w rozmowie. RejZwierz 215v.

Ale co komu rzecze białagłowá/ Piſz iéy ná wietrze/ a ná wodźie ſłowá. KochFr 11.

Y to wiérzćie/ że prózno ſpuśćić ſye ná ſłowá/ Zadna wiáry nie ſtrzyma téż nam białagłowá. PudłFr 33.

Zwroty: »z białą głową mieszkać, mieszkanie; nabrać w małżeństwo abo mieszkanie białych głow« (3): A przeto rodzicy dla dobrego záẃołánya dzyatek [...] nyechay nye z ledá byałą głową myęſzkáyą GliczKsiąż C; KarnNap F3; PowodPr 39.

»z białą głową (leżenie) miewać łoże (spać, społkować)« [szyk zmienny] (4): Tho ieſt tha niemocz gdi cżłowiek przez ſen widzi iſzby ſpał z białą głową FalZioł I 98a; GórnDworz Gg6v; z ktorymi iedno chćiał białymi głowámi ſpołkował CzechEp [412]; Coitus ‒ Lezenie z biąłą głową. Calep 21lb.

»z białą głową (biała głowa z mężczyzną) rzecz cielesną (swe rzeczy, uczynek cielesny, sprawę) sprawować (mieć, uczynić)« [szyk zmienny] (4): gdi ſie kto widzi we ſnie z Białą głową ſwe rzecży ſprawować. FalZioł *4b, I 98a, 124b; Ieſliżeby cżłowiek miał ſpráwę zbiałą głową [...] obudwu ſkarzą Leop Lev 19/20.

»za białą głową biegać (się mieć); około (do) białej głowy zabiegać, zagonić się; kwapić się na białą głowę« [szyk zmienny] (8): Yeſliſz tedy zá byałemi głowámi ſyn yego chcyałby ſie nyerządnye myeć/ nyechay go záhámuye GliczKsiąż P3v; Lepyey tedy by to było gdyby go młodo ożenił/ niżeliby mu byegáć zá byałemi głowámi dopusćił GliczKsiąż P4, B8, P2, P3v; Mącz 324b [2 r.]; RejPosWstaw [1101]v.

»nad białe głowy być nikczemniejszym«: iż nie byłá to rzecż godna/ áby ten miał wielkośći ludzi pánowáć/ ktory nád białegłowy był nikcżemnieyſzym Phil S2.

»dojść białej głowy«: Convenire de re Venerea, Doyść białey głowy Mącz 481c.

»(z)gwałcić, wziąć białą głowę; imać (wziąć, wydrzeć) gwałtem białą głowę; gwałt czynić białej głowie; (z)gwałcenie, gwałt, gwałtownik białej głowy« [szyk zmienny] (22): Kto weźmie białą głowę. UstPraw B2; gwałtownik białych głow/ może być wſzędzye poiman. UstPraw 13, A2v, B2 [3 r.]; Mącz 129b, 279a, 323b, 346c; Z miłośći roſtą gwałcenia białych głow ModrzBaz 7v, 53; Piąci Gwałcili białegłowy y szlacheckie ActReg 7; Calep 250a [2 r.], 1013a [2 r.]; KochFrag 46; SarnStat 528, 642, 709, 911.

»nierząd płodzić z białą głową«: Stupro, Nierząd płodzę s białą głową. Mącz 424a.

»stowarzyszyć się, towarzystwo (mężczyzny) z białą głową« (2): GliczKsiąż B7v; co ſie działo onemu ſwowolnemu ludowi ná puſzcży gdy ſie byli ſtowárzyſzyli z biáłemi głowámi pogáńſkiemi RejZwierc 46v.

»umizgać się przeciw białej głowie«: Observatote quam blande mulieri palpabitur, Báczcie yedno yáko ſie będźie vmiezgáł przećiw białey głowie. Mącz 274b.

»zdradzić białą głowę«: Więc zdrádzić białągłowę/ zdrádzić przyiacielá/ Ieſzcże ſie ktemu náśmiać s proſtego dubielá RejWiz 31v.

»zesromocić białą głowę«: Pudicitiam virginis imminuere. Zeſromoćić białą głowę. Mącz 223b.

»zwodzić, zbłaźnić, podyść białą głowę, zwodzenie białej głowy« [szyk zmienny] (5): Ci Pánowye [...] poſpolicye chłopce chowáyą od miſternego á ſmyſlnego zwodzenya byałych głow GliczKsiąż I2, E3; że to nie 1edá kto być muśi/ ktho tákową zbłaźnił białągłowę GórnDworz M8v, Bb5; Mącz 96d.

»żyć bez białych głow«: A ſnadź źwirzęthá leśne 1epſzy żywot wiodą/ niż ten/ kto bez białychgłow żywie. GórnDworz Bb6.

Wyrażenia: »biała głowa niepłodna« (4): FalZioł I 101b; iż pod tym rokiem Białegłowy niepłodnieyſzé/ ludźie mdléyſzy Oczko 29v; SarnStat 632, 936.

»biała głowa Panu Bogu poślubiona«: Toć y S. Auguſtyn o byałych głowach pánu Bogu poſlubyonych nápiſał. KromRozm I Cv.

»brzemienna biała głowa; biała głowa brzemienna« (3:1): iż Prorok vkázował białą głowę brzemienną/ á nie tę ktoraby dopiero pocżąć miáłá CzechEp 134v, 132v, 135; LatHar 633.

»łapanie, ułapienie, łapacz białych głow« (6): Wſzákże tákowégo człowieká/ ktory [...] ná łápániu pánien/ álbo białychgłów/ ná ſpuſtoſzeniu wśi álbo ná łupieztwie był poyman/ [...] wyymuiemy. SarnStat 702, 498, 510, 642, 894 [2 r.].

»męska biała głowa«: Virago, Swieża mocna/ krzepka á śmiała biała głowá/ męśka [!] biała głowá/ która ſie nie 1ęknie chłopá. Mącz 498c.

»naruszona biała głowa«: Almą [...] názywa. Co ieſliby młodą pánią ábo náruſzoną biáłą głowę tylko/ á nie dziewicę cżyſtą znácżyło CzechRozm 129v.

»nieczysta biała głowa«: iáko święte ćiáło y kośći w dom niecżyſtey białey głowy wniść máią? SkarŻyw 440.

»nierządna biała głowa; biała głowa nierządnica« (2:1): áby ſie kożdy cżłowyek chronił y ſtrzegł nyerządnych byałych głow. GliczKsiąż P; Mącz 151c; Phil S2.

»panieństwo białej głowy«: że náruſzenie pánieńſtwá białey głowy/ trudniey ma być poznano CzechRozm 130v.

peryfr. »pirwsza biała głowa« = Ewa: kiedy pirwſza białagłowá ſámá zgrzeſzywſzy/ przywiodłá ná to oycá náſzego Adámá GórnDworz Y.

peryfr. »płeć białej głowy; białej głowy płeć; niewieści płci biała głowa« = kobieta (3:l:l): Mącz 499a; StryjKron 122; SarnStat 8, 882; W krótkim czáśie/ by ná świát przyſzedł dźiedźic nowy/ Z niewieśćiéy krwie w Zydowſtwie/ Ze płći białéygłowy. GosłCast 14.

»złączenie (mężczyzny) z białą głową« (3): FalZioł V 11v; Y dla tego oná [Natura] przez to dwoie złącżenie/ męſzcżyzny z białągłową/ wypuſzcża dziatki na ſwiát GórnDworz X7v, X8.

Zestawienia:»biała głowa mężata«: iż nie ieſt obyczay piſmá ś. białychgłow mężátych rodzay opiſowáć WujNT 4.

»biała głowa niemężata« (2): Y biała głowá niemężáta y pánná myśli o rzeczách Páńſkich. WujNT 14 przedm, 1.Cor 7/34.

»biała głowa wolna; wolna biała głowa« (1 : 1): KromRozm I C; iedno iż dopuśćił chodzić thym białym głowam wolnym do woyſká ich RejAp 27.

»oczyścienie albo wywodzenie białych głow«: A pogańſzcżi kapłani przy ocżyſcieniu albo wywodzeniu białych głow: miewali to ziele przy ſobie. FalZioł I 153b.

»rzecz (niemoc, choroba) przyrodzona (swoja, miesięczna) (u) białych głow (białym głowam); białych głow (białym głowam) przyrodzona (swoja) rzecz« (31 : 8): ty namienione ziołka: tak vrinę iako y ty rzecży mieſięcżne białych głow: mocznie poruſzaią ku wyſzciu FalZioł V 27; Też bańki pod pierſiami ſtawiane, zbytecżne płynienie krwie noſem y białem głowam ſwoię rzecż ſtanowią FalZioł V 60v; Zaſię lekarzſtwa naprzeciw zbytniemu byciu przyrodzonych rzeczy v białych głow. FalZioł V 87, I 38d, 100c, 118c, 124a, 139d (39).

»stan białej głowy« (4): vcż ſie thu/ iáko maſz ſtan białey głowy mieć ná piecży RejPos 323v, 306 [2 r.], 322 marg.

Szeregi: »mąż i (jako i, a) biała głowa« (3): SarnUzn E5; ieſliby thám nálazł iákie ludzi/ thák męże iáko y białełowy tey náuki Kryſthuſowey RejPos 282v; WujNT 719, 745.

»mężczyzna jako i (jako, niż, i, a, ale i, ani, albo) biała głowa, mężczyzna i (jako, a, ale i, niźli) białe głowy, mężczyzna z białą głową; biała głowa niż (ale i, tak jako, jako, abo, ani) mężczyzna, biała głowa z mężczyzną« (45 : 18): Tedy takowi ludzie do ſmierci z thą niemoczą zoſtaią/ thak męſzcżyzna/ iako y biała głowa. FalZioł V 43, I 74b, V [1]v, 3v, 5, 11v; KromRozm I Mv, Ov; KromRozm III F3v, I4v; áby mężczyzná z białą głową ſpadek wſzytkich rzeczy rowno po przyiaćielu bráli. GroicPorz gg2v, k3 [2 r.], 15v; BielKron 100v; Mącz 447d; á wſzákoż chciałbych ia ieſzcże ſłyſzeć [...] cżym kogo zábáwić/ ták męſzcżyzny/ iáko y białegłowy GórnDworz M3v, Bv, E7v, T7v, X7v [2 r.], Mm7v (28); KwiatOpis D; ModrzBaz 51, 54; SkarŻyw 481; CzechEp [406], NiemObr 86, WerGośc 264 [3 r.]; A ſámi/ ták mężczyzná/ iáko białégłowy/ Luk/ y ſzáblę przy boku nioſąc/ iádą włowy KochProp 12; WujNT 789; SarnStat 219, 517 [2 r.], 522 [2 r.], 927 [2 r.]; GrabPospR N4.

»niewiasta abo (albo) biała głowa; biała głowa, niewiasta« (2 : 1): FalZioł V 6v; Mącz 350a; nie mowi z Jozeffá ábo z naſienia iego/ ále z niewiáſty ábo rądlzey z białéygłowy. CzechRozm 161.

»panna (panienka) i (albo) biała głowa; biała głowa albo (i) panna (panienka)« (10 : 3): Bázyliſſa pánienki y białe głowy: á Iulianus młodzieńce y męſzcżyznę Pánu Bogu pozyſkuiąc. SkarŻyw 178, 243; Calep 250a [2 r.]; WujNT 14 przedm, 1.Cor 7/34; SarnStat 498, 510, 642 [3 r.], 702, 894.

»wino a białe głowy«: Kogo kiedy wino á białegłowy do vpadku nieuwiodły? BiałKaz K2v.

W przen (4): A zátym mi brzmieć imą w moich vſzu ſłowá/ Ktore mowiłá oná pierwſza białłagłowá (marg) Polſka źiemiá (–) BielSen 11, 15.
Wyrażenie: »białe głowy syreny ziemskie« (2): Białegłowy Syreny zyemſkie. RejZwierc 47v marg, Aaa3a.
a. Dziecko płci żeńskiej; dziewczynka, panna; femina, decennis femina, mulier, virgo Cn (11): FalZioł I 148c; na ten cżas otrokom wąſi obraſtaią, á białim głowam też pierſi roſć pocżynaią. GlabGad C8v, C3v, D6v; Byałe głowy godzi ſie dáć zá mąż w osmnaſcye lat GliczKsiąż P2v; UstPraw H3c; BielKron 320v; y kiedy ſie białagłowá vrodzi/ tedy ſie to omyłką [...] dzieie GórnDworz X5v, X7; iż [Alma] y młodą y od ſpołecżnośći męſzćińſkiey záchowáną biáłą głowę znácży CzechRozm 129v, 162v.
b. Przekupka, handlarka (2): Chrońcie śię tych białych głow co nád węglim śiedzą/ Bo ná náſze káłety piją dobrze iedzą. BielSat B4 [idem] BielRozm 14.
c. Kobieta lecząca, znachorka (2): wiém że chorobá tá ſie vſpokoi. Otóż tu z fraucymerem z biáłémigłowámi Poſłużycie co trzebá GosłCast 17; Niewſtydź ſie/ białégłowy maſz oto przy ſobie/ co drugim pomagáią/ pomogą y tobie. GosłCast 28.
d. Kobieta należąca do służby żeńskiej (4): W Polu stánął woźnicá/ by koniom wyłożył/ A białe głowy w ten czás iákieś s pánią woźił. RejFig Aa6v; iż ná ten cżás żonę płodem ſię prácuiącą miał/ á dom [...] był pełen białych głow ktore iey posługowáły ModrzBaz 47; W mieſzkániu świátło ma bydź wſzędy wiecżor/ kędy mieſzkáią/ y kędy ſie przechodzą białegłowy poki nie zámkną. GostGosp 132, 132.
2. n-loc (1):
Zestawienie: »Biała Głowa«: To mieyſce caput album nie ma vrodzáiu żadnego/ bo piaſek wſzytko/ przeto zową biała głowá BielKron 449v.

Synonimy: 1. »biała płeć«, dziewka, niewiasta, pani, panna.

LZ