[zaloguj się]

BIBLIJA (173) sb f

a pochylone.

Fleksja
sg pl
N biblijå biblij(e)
G biblijéj biblij
D biblij(e)j
A bibliją biblij(e)
I bibliją
L biblij(e)j biblijåch

sg N biblijå (29).G biblijéj (37); -éj (1), -(e)j (36).D biblij(e)j (1).A bibliją (43).I bibliją (6).L biblij(e)j (29) Leop, BibRadz, BielKron (2), GrzegRóżn, Mącz (2), GórnDworz (2), WujJud (2), CzechRozm (4), SkarŻyw, CzechEp (2), WerGośc, WerKaz, LatHar, WujNT (8), Biblji GliczKsiąż (4), BudBib (2), skrót bibl (1).pl N biblij(e) (1).G biblij (7).A biblij(e) (1).L biblijåch (12); -åch (7), -ach (5); -åch BudBib (3), BudNT (2), CzechEp; -ach CzechRozm, LatHar (2), WujNT; -åch : -ach Leop (1:1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (dwa z tych samych przykładów) – XVIII w.

Zbiór ksiąg religijnych żydowskich i chrześcijańskich, Stary i Nowy Testament, Pismo święte; Biblia Mącz, Calep, Cn; Libri sacri Mącz (173): SeklWyzn 3; SeklKat A4; Stoi thák w Biblij: Nyechay będzye nyewyedzyeć yáka złosć albo nyecnotá/ by thylko nye byłá złosć á nyecnotá żony. GliczKsiąż P6, C2v, D8v, F6v; KrowObr 151, 152 żp, [248v], [251v]; Leop NnV [2 r.], ZZzz2v; BibRadz I 2, 4v, 5v [3 r.], 7, l.Par arg; Tego cżáſu Aquilá Zyd vcżony/ ktory theż Biblią wykłádał/ vmárł. BielKron 149v, 1, 5v, 13v, 46, 68v (16); GrzegRóżn C3v; KochZg A3v; Biblia, orum, Libri sacri [...] Biblia. Mącz 24d, 290a, 369a, 433b; SarnUzn B2, G4; GórnDworz A2v, Z7v, Aa7v; WujJud 27v, 28v; myſliliſmy [...] dla ſnadnieyſzego niektorych mieyſc w piśmie S. trudnieyſzych/ poięcia y wyrozumienia/ krotkie przypiſki (co Lácinnicy Annotatiami zową) na końcu tych Biblij/ przydáć. BudBib C4, B3, B4v [2 r.], C2, C2v, 231v marg; Krákowſkich Biblij tłumácża niedoucżenie. BudNT c3 marg, b, c3 przedm, c3v marg, Gg3, Hh4; CzechRozm 25 marg, 114v, 125v, 129, 150v; ModrzBaz 131v; Biblia Grecka zfałſzowána/ z Żydowſkiego ſię piſmá nápráwowáłá SkarŻyw 46 marg, A2, A4v [2 r.], A5 [2 r.], 46, 47 marg, 257 [2 r.] (11); CzechEp 136, 158, 159, 174, 179 [4 r.] (13); ReszPrz 11 [2 r.], 42; WerGośc 257, 262; WerKaz 295; BielSen 9v; PudłFr 18 [2 r.]; Calep 129b; KołakSzczęśl Dv; WujNT 1 przedm [2 r.], 2 przedm, 3 przedm, 5 przedm [2 r.], 30 przedm (11); SkarKaz 241a, 241b [2 r.], 382a.

W charakterystycznych połączeniach: Bibliją (w Biblijej) czytać (4); czytanie (2), księgi (5), tekst (3) B-jej; B-ją przełożyć, przepisać; przekład, tłumacz, wykładacz B-jej (14); B-ją sfałszować (6).

Zestawienia: »Biblija Brzeska; Brzeska Biblija« (6 : 1): BudBib B [3 r.], Cv; Bo widźieli/ iż po wydániu Bibliey Polſkiey od Kátholikow w Krákowie/ wnet náſtáłá Biblia Brzeſka od Kálwiniſtow przełożona WujNT 1 przedm, 1 przedm [2 r.].

»Grecka Biblija; Biblija Grecka« (5 : 1): tákże poſpolićie przekład greckiey Bibliey zową ſiedmdzieſiąt CzechRozm 139, 136v; SkarŻyw 46 marg, 47 [2 r.]; LatHar 165.

»Krakowska Biblija; Biblija Krakowska« (4 : 1): Tákie mieyſce maſz wpirwſzych kśięgach krolewſkich (ále te kśięgi Krákowſká Biblia trzećiemi zowie) w Rozd. 8. w wirſzu 64. BudBib B2v, B2; Krákowſkich. lepak Biblij y Nowych Teſtámentow Tłumácżowi rychło miſtrz vmárł BudNT c3 przedm, c3 marg; WujNT 1 przedm.

»Biblija Krolewska« (3): [naśladowałem Greckiego egzemplarza] ktory ſię náyduie w Bibliey Krolewſkiey w Antorfie v Plántiná/ Roku 1572. drukowáney WujNT 16 przedm, 24 przedm, 30 przedm.

»Łacińska Biblija; Biblija Łacińska« (3:2): Biblia To ieſt Kxięgi Stharego y Nowego Zakonu/ ná Polſki ięzyk/ z pilnośćią według Láćińſkiey Bibliey od Kośćiołá Krześćiáńſkiego powſſechnego przyięthey/ nowo wyłożona. Leop kt; CzechRozm 136v; LatHar +6, 139; WujNT 5 przedm.

»Nieświeska Biblija; Biblija Nieświeska« (2): Ale żebymći tey rzecży wielą przykłádow niedowodził/ weyźrzy w Nieświeſką biblią Polſką CzechRozm 127v; WujNT 1 przedm.

»Biblija Plantynowa« (4): K. Známionuie kśięgi Láćińſkie Krolewſkie/ ktore ſą w Bibliey Plántinowey. WujNT 30 przedm, 23 przedm [2 r.], 24 przedm.

»Biblija Święta« (3): DiarDop 101; BibRadz kt; bo byś chciał zrownáć kſięgi dekretálſkie/ Konciliyſkie/ Sinodálſkie s ſtárym á z nowym Zakonem/ to ieſt/ z Biblią ſwiętą/ tedyby ią máłucżkiemi kſiąſzkámi przećiwko tám tym przezwáć mógł RejAp 88v.

»Żydowska (Hiwrejska) Biblija; Biblija Żydowska« (7 : 3): CZwarte Kxięgi Ezdráſſowe/ [...] iż áni w Zydowſkich Bibliách bywáią náleźione/ áni od kośćiołá powſſechnego ſą przyięte zá pewne/ przedſięſmy ie tu niechćieli opuśćić. Leop NnV, *A3v; ktorzy go námowili iż Zydowſką Biblią dał przełożyć ná Grecki y Láćińſki ięzyk ſiedḿdzyeſiąt wykłádácżom vcżonym. BielKron 128v, 117v; BudBib B4, I 236; CzechRozm 83v, 126, 136v; LatHar 165.

Szeregi: »Biblija (święta) to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu (Przymierza); pismo Starego i Nowego Zakonu i Biblija, Stary a Nowy Zakon to jest Biblija Święta« (3 : 2): SeklWyzn f4v; Leop kt; BibRadz kt; RejAp 88v; BudBibKaw A2. Cf »Biblija Święta«.

»Biblija albo (i) pismo (święte); święte pismo to jest Biblija« (4 : 1): Ieſt v nich [Żydów] tá Kabálá dwoiáka/ [...] tę to mienią być wieſzcżą s przyrodzenia/ wiedząc rzecży przyrodzone ná zyemi y niebieſkie biegi/ Biblią albo piſmo ſwięte według rozumu przyrodzonego obycżáiem Filozowſkim wykłádáiąc. BielKron 46; ſkąd też święte piſmo/ tho ieſt Biblia/ ná Grecki ięzyk z Zydowſkiego napierwey przełożona ieſt. BielKron 270v; SkarŻyw 27 [2 r.], 363.

»Biblija albo (i) Nowy Testament« (2): Bo iákie iym kolwie kśięgi do rąk przypadną/ (gdyby ie tylko Biblią/ álbo nowem teſtamentem zwano) bezpiecznie ie cżytaią BudNT b przedm, c3.

Synonimy: »Księgi Starego i Nowego Zakonu (Przymierza)«, »Pismo (święte)«, »Nowy Testament«.

BZ