[zaloguj się]

BUKSZTAB (12) sb m

buksztab (4), buchstab (4), bugstab (2), bukstab (1), bukstab a. bugstab (1); buksztab FalZiołUng, BielKron, BudBib, CzechRozm; buchstab OrzRozm; bukstab : buchstab SeklKat (1 : 1); buchstab : bugstab Murm (1 : 1), BartBydg (1 : 1).

a pochylone.

Fleksja
sg pl
N buksztåb
G buksztåba, buchståb buksztåb(o)w
A buksztåby
I buksztåby

sg N buksztåb (3).G buksztåba (1).A buchståb (1). pl G buksztåb(o)w (3).A buksztåby (3).I buksztåby (1).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) i XVIII w.

Znaczenia
Litera, czcionka; littera Murm, BartBydg (12): Tabella alphabetaria, Tablicá co nániey bugſtaby pyſſą. Murm 188, 191; BartBydg 82b, 155; Praczem ſie tey naprzod y przed innemi podiął. Zem Księgi Polſkie/ nigdy nie bywałemi bukſztaby: drukował FalZiołUng V 119; Kazdy to baczy że pyſmo polſkie ieſt trudne ku czitaniu tim ktorzi włoſnoſci buchſtabow przekreſzonich [...] nierożumieią SeklKat A6, A6; Aż wdy kiedy/ Bulgárowie pożycżywſzy buxthabow od Grekow/ [...] pocżęli piſáć iáko táko GórnDworz F4v.
Szeregi: »buksztaby abo karak«: [Moiżesz] żydy piſáć napirwey naucżył/ wynálazſzy bukſztaby ábo kárák, ku piſániu s piſmá Káldeyskiego BielKron 45v.
W przen (3): Albo ieſli ieden namnieyſzy Buchſtab z tey Przyśięgi wyymieſz/ Práwá/ Prywilegie/ ná koniec y Krolá rázem z Przyśięgą ſtráćiſz. OrzRozm B3v; w tych námienionych świádectwách/ nie máſz y iednego bukſztabá/ ktoryby ſie ku mnimániu tákiemu ſkłániáć miał CzechRozm 21.
Szereg: »kryska i buksztab«: Pan też Chriſtus niechce/ áby y kryſká y namnieyſzy bukſztab z zakonu miał zginąć. BudBib b3v.

Synonim: litera.

KN