[zaloguj się]

DOKONANY (20) part praet pass pf

dokonany (12), dokonan (3); dokonany a. dokonan (5); dokonany LibLeg, WróbŻołt (2), BielKron, Mącz (2), GrabowSet, SkarKaz; dokonan MurzNT, BibRadz; dokonany: dokonan Leop (3:1).

Oba o oraz a jasne w formie złożonej (w a 1 r. błędne znakowanie); w formie niezłożonej -ån.

Fleksja
sg
mNdokonany, dokonån fNdokonanå nNdokonano, dokonan(e)
pl
N m pers dokonani
subst dokonané

sg N m dokonany (4), dokonån (3); (praed) dokonany (2), dokonån (3).f (praed) dokonanå (6); -å (2), -(a) (4). n (praed) dokonano (1) Leop, dokonan(e) (1) SkarKaz.pl N m pers dokonani (2). subst dokonané (3); -é (1), -(e) (2).

stp s.v. dokonać, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. dokonać.

1. Skończony, doprowadzony do końca; absolutus Mącz, explicitus, finitus Cn (15): Niechay będzie dokonana [consumetur] żłoſć grzeſznikow WróbŻołt 7/10, C5; O Syenka rzecz bila yvſch dokonana LibLeg 11/183; á thym ſpoſobem dokonána ieſt ſpráwá ſlupow [perfectumque est opus columnarum]. Leop 3.Reg 7/22, 1.Esdr 5/16, 2.Esdr 6/15, 3.Esdr 5/73; BielKron 284; Mącz 401a.

W przeciwstawieniu: »zaczęty ... dokonany« (1): kſiądz Biſkup po obiedzie/ [...] odſzedł ná pokoy/ porucżywſzy władzę ſwą [...] pánu Lubelſkiemu/ á roſkazawſzy/ áby rozmowy zácżęte dokonáne były. GórnDworz V5.

Fraza: »żywot jest dokonany« (1): Zywot moy nie był/ głupie dokonány. GrabowSet K2-
Szereg: »zawarty a dokonany« (1): Wźięli ſobie ná ten Séym ſpólny Wálny przyſzły y niektóré drugié rzeczy: które tu przy tychże Artykuléch iuż po częśći námówioné były/ ále záwárté á dokonáné bydź niemogły SarnStat 1013.
a. Skonany, umarły; consumptus PolAnt (3): MurzNT Luc 13/32; y będę vzdrawiał dźiś y iutro á trzećiego dniá będę dokonan [et tertia die consummor] BibRadz Luc 13/32 [przekład tego samego tekstu MurzNT]; Miłośierdzia to Iehowy/ żeſmy nie dokonáni [quod non sumus consumpti] BudBib Thren 3/22.
2. Uczyniony, spełniony; consummatus Mącz, patratus Cn (5): wedlye kthorey [wiary\ wſzithky rzeczi thak ſthanowycz czaſſem folgowacz bendzyeczye yakobi ze czczyam naſcham dokonane bili. LibLeg 11/161v; Diar 91; Ia w nich á oni wemnie/ áby byli w iedno dokonáni KrowObr 212v; Mącz 432a; Pánie I E Z V Chryſte/ poſadź ſię w kośćiele ſercá mego/ á ſpráwuy [...] zbáwienie moie/ ktoreś iuż w ćiele twoim tu na źiemi przebywáiąc ſpráwić/ y dokonáćieś go raczył/ ále w duchu y ſkutku ieſzcze dokonáne nie ieſt SkarKaz 45b.

Synonimy: 1. doskonały, zupełny; 2. spełniony, wypełniony.

Cf DOKONAĆ, DOSKONANY, NIEDOKONANY

SB