[zaloguj się]

DORACHOWAĆ SIĘ (2) vb pf

Zawsze się.

Fleksja

inf dorach(o)wać się (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w. s.v. dorachować.

1. Doliczyć się, obliczyć, dokonać obrachunku, ustalić ilościową wysokość; addendo deducendoque videre quae reliqui summa sit, concipere summas, numero comprehendere Cn [czego] (1): Pożytki iáko táxowáć [...] A Tákiego pożytku [rocznego dochodu] obywátelow pańſtw Rzecżyp náſzey/ doráchowáć ſię ſnádnie może GrabPospR L4.
2. Dopatrzyć się, doszukac się, znaleźć, dojść do jakiegoś wniosku [czego] (1): Y widząc w náſzey Polſzce wiele fámiliey zeſzłych ábo podupádłych/ [...] łacnoby ſię przycżyny tego vpadku doráchowáć PowodPr 50.

Synonim: 1. doliczyć się.

Formacje pochodne cf RACHOWAĆ SIĘ.

KN