[zaloguj się]

DUFANIE (83) sb n

-f- (55), -ff- (25), -ph- (3).

a jasne, e pochylone.

Fleksja
sg pl
N dufani(e) dufani(a)
G dufaniå
D dufaniu
A dufanié dufani(a)
I dufani(e)m, dufanim
L dufaniu

sg N dufani(e) (13).G dufaniå (9).D dufaniu (1).A dufanié (50); -é : -e OpecŻyw (2 : 1), -(e) (47).I dufani(e)m (3) RejPs, RejAp, RejPos, dufanim (3) RejKup, KrowObr (2).L dufaniu (2). pl N dufani(a) (1).A dufani(a) (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. s.v. ufać.

1. Pokładanie nadziei, ufność, wierzenie, zaufanie; fiducia, fides Mącz, Cn (74):
a. W stosunku do Boga: mieć mocne przekonanie, wiarę w Boga, pewność zbawienia; niewątpienie w łaskę bożą (53): A my ktorzychmy pilni przebywánia wzebrániu tem zwielkiem duffániem mieſkamy RejPs 71v; LubPs T2; KrowObr 212 [2 r.]; Błogoſłáwiony tho mąż ktorego duffánie [spes] ieſt imię Páńſkie Leop Ps 39/5, 1.Par 17/25, Tob 4/12, Prov 21/22, Hebr 3/6; BibRadz Is 36/4; ArtKanc F13v.

dufanie w kogo (1): pierwſza wiárá ieſt [...] dufánie/ [...] w Páná Iezu Kryſtá Syná Bożego KrowObr 142v.

dufanie w kim, w czym (26): Sędzia wezrawſzy nań/ niedla iego złoſci albo zaſłvgi/ ale dla ſwoiei dobroci/ y obietnicze/ y też dla doſtatecżnego dvfania/ winnego cżłowieka/ w iego miłoſierdziv/ y łaſce/ nie iedno, że mv onę winę odpvſcża żywotem darvie/ ale go teſz ſobie wezmie za Syna ſwego przywłaſzcżonego SeklWyzn b3; KromRozm II ev. Cf »mieć dufanie«, »dufanie pokładać«.

W charakterystycznych połączeniach: dufanie nieomylne, stałe, uprzejme, wielkie (4), wszytko (4), zupełne.

Zwroty: »mieć dufanie« [w tym: w kim, w czym (16), o kim (1)] = habere fiduciam Vulg [szyk zmienny] (20): Tedy wielkié dufanijé będzie miál vbogi ij pokorny a będzie ſie lękál wſądzie pyſſny. OpecŻyw [192], 44, 55; TarDuch A2v, A6; WróbŻołt 10/2; żadny ſtrách ná nas nieprzydzie gdy będziemy mieć dufánie wtobie. RejPs 69v; RejKup q6, v4v; Rátuy nas Pánie Boże náſz ábowiem w thobie á w imieniu twoim máiąc duffánie [in tuo nomine habentes fiducia]/ wyſſliſmy przećiwko temu mnoſtwu. Leop 2.Par 14/11, 2.Par 20/20, Iob 39/11, Sap 3/9, Is 18 arg, 57/13 (11).

»dufanie pokładać (a. kłaść, a. położyć) [w kim, w czym]« [szyk zmienny] (8): Thu wſzyſtko thwoie dufauie [!] Wczim inem kladzież niewpauie [!] RejKup Qv, r5v; W iego obronie (Ianowey) pokłádamy dufánie/ y wybáwienie/ ratz nas Kryſtuſowi zálećić twoimi modlitwámi. KrowObr 168v, 215, 215v, 241; Leop 2.Mach 8/18; RejPos 130.

»nie tracić dufania« (1): Przetoſz nietráććie dufánia wáſſego [nolite itaque amittere confidentiam vestram]: ktore ma wielką odpłátę. Leop Hebr 10/35.

Wyrażenia: »dufanie w (Panie) Bodze, Panie, Panu, Panu Bogu, o Panu, o Panie« [w tym: dufanie mieć (8), pokładać (3)] = confidere a. credere in Domino, fiduciam habere in Deo Vulg [szyk 13 : 5] (5 : 4 : 3 : 3 : 2 : 1): OpecŻyw 55; vſtały ocży moie gdy dufanie mam wpanie bodze [dum spero in Deum meum Vulg Ps 68/4; gdy mam nádzieię Wujek] TarDuch A6, A2v; WróbŻołt 10/2; RejKup q6, r5v, 12, v4v; KrowObr 215v; A mam tho dufánie [confido] w Pánie/ że y ſam prziydę do was w rychle. Leop Philipp 2/24, 2.Par 20/20, 2.Mach 8/18, 1.Thess 2/2; RejAp 43; RejPos 131v, 132v marg; Do Nádzieie przybędzie wnet Státecżna myſl/ á nieomylne dufánie o Pánu ſwoim. RejZwierc 127v; SkarŻyw [282].

»wierne dufanie« (4): RejKup ſ2, v4v; też tu nie mowi Prorok/ ktho będzie kurzył/ kropił/ kádził/ [...] iż będzie w obronie Páńſkiey/ ále tylko ten kto z wiernym dufániem położy w nim vprzeymą nádzieie ſwoię. RejAp 6v, 43.

Szeregi: »nadzieja, (i, abo) dufanie« [szyk 2 : 1] (3): RejKup r5; W boiáźni Páńſkiey duffánie możnośći: y ſynom iego będzie nádzieiá [in timore Domini fiducia fortitudinis, et filiis eius erit spes]. Leop Prov 14/26; RejPos 130.

»wiara i (a) dufanie« [szyk 3 : 2] (5): Tu bacż dóſtoynoſtz a motz wiary a dufaniá. OpecŻyw 43, 44, 55; RejPos 131v; O wielka wiárá y dufanie P. Bogu/ y bez wymowki poſłuſzeńſtwo: przetoſz nie dármo ſię oycem wiernych wſzytkich zowie. SkarŻyw [282].

b. W stosunku do ludzi, ludzkiego działania (13): Wynidzie z niego [człowieka, który dufa w człowiece] duſza/ á on ſie w ziemię ſwoię obroci á w on więcz dzień zaginą wſzythki ich myſli. [...] myſli, to ieſt dufania takie. WróbŻołt vv; SarnStat 1020.
Zwroty: »mie(wa)ć dufanie« [w tym: w kim (1), o kim (1)] (2): Ieden káżdy niech ſie ſtrzeże bliźniego ſwego/ á w żadnym bráćie ſwoim/ niechay niemiewa duffánia [non habeat fiduciam] Leop Ier 9/4, 2.Cor 7/4.

»dufanie [w kim] pokładać (a. kłaść)« [szyk zmienny] (3): RejKup c5v; Leop Ps 145 arg; Fidem suam in aliquo reponere, Dufánie ſwe w kim pokłádáć. Mącz 311d.

Szereg: »śmiałość i dufanie« (1): Miloſciwy pán Iezus aby ijm [swoim zwolennikom] ſmiałoſci dodál ij duffaniá/ obrocil ſie k nim mowiątz OpecŻyw 39.
α. Poleganie na sobie, wiara tylko w siebie i swoje działanie; zarozumiałość, pycha, nadętość; fiducia Mącz (5): De gradu deijcere, Odyąć komu dobrą myſl/ Dufánie y świebodę. Mącz 147c; Fiducia ac spiritus, Dufánie y nádętość. Mącz 408c, 420a.
Wyrażenie: »dufanie sobie, o sobie« (1 : 1): RejZwierz 25v marg; Co Pháryzeuſzowi záſzkodziło. 1. Dufánie ſobie. SkarKaz 352a marg.
c. W stosunku do rzeczy i abstraktów, poleganie na czymś; fiducia Mącz, Cn; confidentia Vulg [w czym] (8): Dufania w nie ſprawiedliwey obronie zawſze ſie wiaruj BielŻyw 52; In quo nostra spes sita est, W którim náſzá nádzieyá położona yeſt/ to yeſt/ w którym my dufánie mamy. Mącz 397c.
Zwrot: »mieć dufanie« [szyk zmienny] (7): o Alexandrze nie podnos ſie nad ſwoy ſtan ani miey dufania w ſwieczki cżci BielŻyw 154; Leop Prov 14/32, Philipp 3/3, 4; Pecunia qua multum poterant freti, Máyąc dufánie w pieniądzách których názbyt mieli. Mącz 430b, 316c, 397c.
2. Pewność, mocne przekonanie o czymś, co się ma stać (8):
Zwrot: »mieć dufanie« [w tym: o kim, o czym (6), ze zdaniem dopełnieniowym (6)] [szyk zmienny] (8): Alye mami tho dvfanye o prziyaſzny yego Czeſarſkyey mczi przeczywko nam. LibLeg 11/187, 4/26, 10/114v, 11/174; mam to dufanie że on przez cię vcżony będzie godny być naſzego kroleſtwa namiaſtek. BielŻyw 87; KlerWes Av; Mam też to dufánie o Krolu Polſkim/ iż on nie przećiwnego pocżynáć nie będźie przećiw máieſtatowi Ceſarſkiemu BielKron [332]v, 414.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Fiducia, Dufánie. Mącz 126b.

Synonimy: 1. a. nadzieja, wiara; b. a. buta, butność, chełpliwość, nadętość, pycha; c. nadzieja; 2. bezpieczeństwo, pewność.

Cf DUFAĆ, DUFAŁOŚĆ, DUFNOŚĆ, UFANIE

SB