[zaloguj się]

DWAKROĆ (225) nm

W pisowni rozłącznej (164), w pisowni łącznej (61).

a oraz o jasne (w tym w a 8 r. błędne znakowanie).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Liczebnik wielokrotny przysłówkowy; bis Murm, Mącz, Cn (225): Murm 205; Bis, Dwá kroć. Mącz 25b, 25b.
a. W funkcji liczebnika wielokrotnego wyraża powtórzenie się czynności lub stanu; dwa razy, dwukrotnie (zawsze w połączeniu z czasownikiem lub formą od niego pochodną, czasem z jego elipsą) (157): Maylad Woyewoda Syedmygroczki thesz przyslal dwa krocz do Cessarza LibLeg 9/51, 6/190v; BierEz R4v; SWiętá Ewanieliá pokładá/ ijż pán Iezus dwa krotz rozmnożyl chléb OpecŻyw 52; ijż pirwey niż dwakrotz kur zapoie trzykrotz zaprzyſs ſie mnie. OpecŻyw 113 [przekład tego samego tekstu Mar 14/30 i 72: OpecŻyw 97v, Leop, BibRadz, BudNT, LatHar 706, 710, WujNT], 97v; V frączka Goreczkiego Bill dwa krocz wGorcze LibMal 1546/123v, 1543/68v, 76v, 1546/114, 122v, 123v, 1554/191; KrowObr 140, 182v; Leop 2.Reg 5 arg, Eccli 13/8, 1.Mach 10/72, Mar 14/30; UstPraw A3 [2 r.]; RejFig Cc2 [2 r.]; BibRadz Gen 27/36, Iudith 13/9, Mar 14/30, II 29v marg; Thátáry dwá kroć poráżono zá iego Pánowánia BielKron 403v; Polſcy poſłowie byli dwá kroć przed Senatem Weneckim BielKron 415, 131v, 299, 354, 371; KochSat A3v; Duas aedilitias accepit repulsas. Dwá kroć mi [lege: mu] odmówiono doſtoynośći. Mącz 287c, 88d, 306a, 476d; RejAp 141v; HistRzym 81v; RejPos 183 [3 r.]; BiałKat 328v, 371; RejZwierc 124v, [233]v; WujJud 262; BudBib Num 14/34, 3.Reg 11/9, I 199v marg, 431v marg, Iudith 13/9; BiałKaz L2v; BudNT b4, b4v, d2, Mar 14/72; CzechRozm 57v; PaprPan Dd2; ModrzBaz 32; SkarJedn 97; SkarŻyw 309; StryjKron 457, 577, 752, 782; CzechEp 348; ReszPrz 174; Przed cżáſem ná mię przyſzło żáłobliwie śpiewáć/ A dwá kroć/ y z żáłośći/ y z práwá vmieráć. WisznTr 8; ActReg 127, 155, 170, 172; Calep 323a; Ląki ktore ſie dwákroć siec nie dawáią/ tedy ie ſprzętáć o ś. Wáwrzyncu/ á przed ś. Bártłomieiem. GostGosp 104, 164; Dwá kroć ćię więźniem twa fortuná miáłá/ Dwá kroć pod Troią Grécki miecz widźiáłá. GórnTroas 14; OrzJan 80; y dwákroć o iednę rzecż Pan Bog nie karze LatHar 132, 706, 710; KołakCath A4v; WujNT Mar 14/30, 72, s. 389 marg, 648 marg, Iud 12; SarnStat 874, 974; KlonKr C2v, Ev, E4v; SkarKaz 7b, 42b, 204a [2 r.].

W połączeniu z określonym odcinkiem czasu, w którym coś się dwa razy powtarza [w tym: dwakroć do roku (11), w roku (3), w rok (2), jednego roku; przez dzień, (9), na dzień; w tydzień (2), w tegodniu, do tegodnia] (31): FalZioł IV 1c, 21b; MurzHist E; MurzNT Luc 18/12; BibRadz Eccli 45/16, Luc 18/12; gdźie z kożdego głownego Miáſtá/ wybráni ludźie zieżdżáli ſye dwá kroć do roku, OrzRozm T3v; BielKron 289v; Biferus, ut bifera arbor Drzewo ktore yednego roku dwa kroć rodźi Mącz 24d, 25b, 25c, 511a; Lepiey dwákroć ieść przes dźień niżli ieden raz wiele SienLek 10, 49, 51, 123, 128 [2 r.], 148, 183v; dwákroć ſie poſzcżę do thegodniá [ieiuno bis in sabbato Vulg Luc 18/12] RejPos 199v [przekład tego samego tekstu: MurzNT, BibRadz, WujNT]; SkarŻyw 52; do roku dźiéń dwákroć z nocą ſye miárkuie KochPhaen 19; Calep 130b; WujNT Luc 18/12; SarnStat 269, 722, 723, 1213 [2 r.]; KlonWor 76.

Przysłowie: A Boże day aby teraż Wſzak nie dwakroć mrzeć iedno raż RejJóz B7v.
Wyrażenia: »dwakroć farbowany, barwiony; być farbowan« (1 : 1; 1): Sztuk iedwábnych modrych/ z Páwłoki z Kármázynu dwá kroć bárwionego [bis tincto] Leop Ex 36/8; Dibaphus, Latine, Bis tinctus, Dwa kroć fárbowány. Et, absolute, Miáſto ſzárłatnego odzienia który dwá kroć bywa fárbowan. Mącz 85a.

»dwakroć pieczony chleb« (1): Panis nauticus, Dwá kroć pieczony chléb. Mącz 275d.

»dwakroć razow« (2): ktory dwá kroć rázow známienicie Turki poráźił. BielKron 189, 163.

Wyrażenie przyimkowe: »po dwakroć« = dwa razy, dwukrotnie (21): OpecŻyw [57]v; Leop Num 22 arg; BibRadz 1.Reg 18/11; HistRzym 80; RejPos 132v; Luter padł/ y záwołał po dwá kroć: nie ieſtem niemy/ nie ieſtem. BiałKat 341; Iáko potym gdy ſie krył ná puſzcży przed krolem onym dawał mu go po dwá kroć w ręce iego RejZwierc 204; MycPrz II A4v; BudNT Matth 2/18; CzechRozm 245v; zacne poſelſtwo do Papieżá Alexándrá po dwá kroć wyprawił SkarJedn 256; StryjKron 180; CzechEp 294; iáko to po dwákroć Turek Wiédniá oblégł OrzJan 64, 80; WujNT 365; Po dwákroć iednák obłudnemi ſłowy, Doſtawał rządow przez chytre vmowy. KlonKr Dv, D2v, Ev; PowodPr 3, 20.
b. W funkcji liczebnika mnożnego wyraża, że jakaś wielkość, miara lub liczba zwiększa się dwa razy; dwukrotnie; duplo Mącz, Cn; bis, dupliciter Mącz; duplum Cn (65): Dupliciter, Dwoyáko/ Dwákroć/ Sowito. Mącz 306a.

W połączeniu z przymiotnikiem i przysłówkiem określającym miarę lub ilość [w tym ze stopniem wyższym (10)] (22): Tám ludzie dwá kroć dłużey żywi bywáią niżli v nas. BielKron 271; muśi być włośień dwá kroć dłuſzſzy niż oná podſkórna ráná SienLek 171v; Mátá ma bydź wſzerz iáko ſłomá dwá kroć wyſoka GostGosp 94.

~ Zwrot: »tyle dwakroć wrocić« (1): Gdy cżłowieká kto vkrádnie gárdło da/ gdy ſrebro álbo złoto/ tyle dwá kroć wroći BielKron 44v.
Wyrażenia: »tyle dwakroć« [szyk 7 : 1] (8): Vłápion od Piratow/ gdzye pirwey nie bywał. Dwákroć tyle obiecał/ nacż go ſzácowáli RejZwierz 31; Złodzieiá pierwſzy raz karzą bicżem/ drugi raz tyle dwá kroć BielKron 261, 37v; BielSpr 29, 34v, 35 [2 r.]. Cf »tyle dwakroć wrocić«.

»dwakroć tak wiele« (2): Duplus, Czwyreſt ſo vil Dwákroć ták wyelye. Murm 204; Bis totidem, Dwá kroć ták wiele. Mącz [460]a.

»dwakroć więcej« (2): IEdz dwákroć więcey niżli piy SienLek 4; á pijánice dwá kroć y trzy kroć więcey piją niżli ieſt potrzebá WerGośc 241.

»dwakroć więtszy« = duplo maior Mącz, Cn [szyk 3 : 2] (5): Ale Rzym Włoſki ieſt [...] dwa kroć więtſzy niż Conſtantinopolis MiechGlab 70; Mącz 98a; GrzepGeom O [2 r.]; bierano theż s nich godnieyſze y záſłużeńſze ná wyſzſze mieyſcá y Vrzędy/ gdzie im dwa kroć więcżſze dochody ſzły. BielSpr 15.

Szereg: »nie dwakroć lecz sto« (1): Máło ich/ rzadko dobrych/ powiémći prawdźiwie/ Nie dwákroć/ lecz ſto kłádąc/ naydźieſz ich gorſzimi/ Gdy złé z dobrym ná ſzalách położyſz przed nimi. GosłCast 44.
Wyrażenie przyimkowe: »po dwakroć« (1): A ieſliż porodźi Dźiewkę/ przez czternaśćie dni nieczyſtą będźie/ to ieſt/ po dwá kroć thák długo iáko miewa ſwą chorobę BibRadz Lev 12/5. ~

W połączeniu z czasownikiem (wydaje się, jakoby to połączenie powstało wskutek elipsy przysłówkawięcej”, „tyleitp.) (7): Przetho nie máſz iże drzecie/ Máło nie dwá kroć bierzecie RejZwierc 234; Ach pánie/ dwákroć grzéſzę o to przećiw tobie. GosłCast 30.

Wyrażenia przyimkowe: »po dwakroć« (1):
~ Przysłowie:bibl. W Kubek ten w kthory oná wam námieſzáłá/ námieſzaycie iey podwákroć [miscete illi duplum PolAnt Apoc 18/6]. RejAp 148v. ~

»we dwakroć« (4):

~ Przysłowie: bibl. oddaycie iey we dwákroć/ według vcżynkow iey [duplicate ei dupliciasecundum opera eius PolAnt Apoc 18/6]. RejAp 148v; wiedząc dekret Páńſki/ że wedwákroć á ſowito káżdemu to záwżdy odmierzono być muśi. RejAp 150, 150 [2 r.] [ogółem 4 r.]. ~

W połączeniu z liczebnikiem (19): gdy wezmę cżtyrzy kroć dwoie/ bedzie oſm/ thakież dwa kroć cżtyrzy KłosAlg A3v.

Zestawienie liczebnikowe: »dwakroć sto tysięcy« = dwieście tysięcy (14): á ieſth nas w licżbie dwá kroć ſto tyſiąc y cżterdzieſći tyſiąc wſzytko białych głow HistAl H2v, F3v; Zámyeſſawſſy pirwey y záwyodſſy o dwá kroć ſto tyſyęcy ludźi KromRozm I D2; BibRadz 1.Reg 15/4; że Krol Polſki może mieć dwá kroć ſto tyśięcy wybornego boiowego ludu dármo OrzRozm N2, N2v; iż tę ſzkodę ſzácowano zá dwá kroć ſto tyſiąc złotych. BielKron 394v, 298, 390, 396; WujJud 134; StryjKron 657; OrzJan 123; Bo więcey Przypadkow á niżli praw/ dwákroć ſto tyśięcy. KlonWor 64.

Wyrażenie przyimkowe: »po dwakroć« (4): ktory czás ieſt ſłożon z mieśięcy po dwá kroć śiedmi LeovPrzep H4v, H4v.

~ Zestawienia liczebnikowe:

»po dwakroć sto tysięcy« = dwieście tysięcy (1): A liczbá konnego woyſká byłá po dwákroć ſto tyśięcy milionow [vicies millies dena millia]. WujNT Apoc 9/16.

»sto po dwakroć« = dwieście (1): Centuplicato ‒ Sto podwakrocz. Calep 180b. ~

α. Wyraża zwielokrotnione natężenie jakiejś cechy, jej większą intensywność; dużo, znacznie (w tym 14 r. w połączeniu ze stopniem wyższym przymiotnika lub przysłówka) (16): Bis tanto valeo quam valui prius. Dwá kroć ſie teras liepiey mam/ nizli pierwey. Mącz 25b; Bis patet in praeceps tantum, Dwá kroć przikrſze mieiſce yeſt. Mącz 317a; Ze náſz Páweł do wſzego dwá kroć fortunnieyſzy/ W káżdey ſpráwie poſtępek iego tu znácżnieyſzy PaprPan D4v; Naydzyeſz tám niż Iámpridus dáleko mędrſzego/ Tákże niż on Pándarus dwá kroć mężnieyſzego PaprPan E4; MOgłby dwá kroć Pedárdus być dziś dobrey myſli PaprPan O4; Y chociaż Kákárnuſá vrodziwym zową/ Naydzyeſz y tu w tym domu dwákroć vrodziwſze PaprPan R2v, M3, Bb4, [Hh5]; NiemObr 15; Zydzi czynili nowe Zydowiny: to ieſt dwákroć gorſze á niżeli ſámi. WujNT 98.
Przysłowia: Wſzákże ono kto ſie mśći ták więc mowią záwżdy/ poſpolicie dwá kroć bit táki bywa káżdy. PaprPan [Gg4]v.

powiádáią/ iż ſtáry ſzalony dwá kroć ſzalony. RejZwierc 127.

Wyrażenie: »dwakroć więcej« (3): MurzNT 106 marg; czynićie go ſynem potępienia dwá kroć więcey niż wy [duplo quam vos] ſami ieſteśćie. WujNT Matth 23/15, s. 98.

Synonimy: a. dwojako, dwojnasob; b. dwojako, sowito.

Cf DWAKROTNO

ZZie