[zaloguj się]

DWOJNASOB (18) nm

Zawsze w pisowni rozłącznej.

Oba o oraz a pochylone.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Liczebnik wielokrotny, przysłówkowy; dwa razy tyle, dwukrotnie, podwójnie; altero tanto, bis tanto, bis quantum, bis tantum, duplo, duplum, in duplum Cn (18):
Wyrażenie przyimkowe: »w(e) dwojnasob« = duplicato, duplo Cn (18): by go [użytku] też w dwoy y w troy naſob nád głowną Summę wybrał GroicPorz ddv; Weźmićie też we dwoy naſob pieniędzy [pecuniam duplicem] BibRadz Gen 43/12, Gen 43/15; Záſię Szkánia źiemiá ozdobna/ [...] ták wielka iáko we dwoy naſob Zelándya BielKron 292v; Illi interea deliberatori merces duplicata est, Temu rozmyſliáczowi podwyſzono w dwóy naſób mytá. Mącz 191c; SienLek 86; W dwoy naſob niż nakład był wſzytko zráchowano. HistLan A4v; A Leo S. wedwoy naſob modlitew y poſtow przycżynił SkarŻyw 319.
~ Przysłowie: bibl. Oddayćie iemu/ iákoć też wam ono dawáło: á ſowićie we dwoy naſob oddayćie według vcżynkow iego [et duplicate duplicia secundum opera eius]. W kubku w kthorym ono wam mieſſáło/ odmieſſayćie iemu dwoiáko. Leop Apoc 18/6; WujNT Apoc 18/6.
Zwrot: »we dwojnasob odda(w)ać, wrocić; wracanie, oddanie« [szyk zmienny] (2 : 1; 2 : 1): Leop Apoc 18/6; Bo tym ſpoſobem ſzkodá bywáłá nágradzána/ ábo oddániem we dwoy naſob [seu dupli restitutione]/ ábo dániem wniewolą/ ábo záprzedániem złodźieiá. ModrzBaz 78, 78, 82; ieſli lichwić mamy/ daymy ie ná lichwę Bogu Chrześćiáńſkiemu/ on nam da wielki zyſk/ y ſummę głowną wroći wdwoy naſob. SkarŻyw 101; WujNT Apoc 18/6.
Wyrażenie: »w dwojnasob więtszy« = duplo maior Cn (2): A ieſliby go [podwojskiego] kto zábił/ zapłátá też zá głowę w dwoy naſob więtſza niż zá inną Perſonę/ wedle ſtanu iego. GroicPorz g4, g4. ~

Synonimy: dwakroć, dwojako, sowicie.

Cf [NASOB]

ZZie