[zaloguj się]

[DWOJODNY ai

Oba o prawdopodobnie jasne.

Fleksja
sg
fNdwojodnå
Gdwojodn(e)j
Adwojodną

sg f N dwojodnå.G dwojodn(e)j.A dwojodną.

stp, Cn, Linde brak.

Występujący po dwu dniach:
lek. Zestawienia: »dwojodna febra«: złotey bárwy vryná [...] w ſtárym cżłowiecże [...] ſpodźieway ſie dwoiodney febry SienHerb 405b [cf Nadzieway ſie dwoiakiey [!] tercijany FalZioł V 5]; Dwoiodna Febrá/ To ieſt Trzećiacżká ibidem, D2 ‡k v.

»dwojodna gorączka«: VRyná żołta [...] známionuie Terciánę febrę/ to ieſt źimnicę gorącą trzećiego dniá [...] zoſtáwioná od ſtárego cżłowieká/ dwoiodną gorącżkę známionuie FalZioł 405a [cf Dwoiaką [!] gorącżkę tercijanę: známionuie FalZioł V 4].

Synonimy: zest. »dwoista tercyjana«, »dwojaka tercyjana«, tercyjana, trzeciaczka.]

sMK