[zaloguj się]

DWUDZIESTY (256) nm

dwudziesty (250), dwadziesty (6); dwadziesty MurzNT; dwudziesty: dwadziesty Leop (13 : 2), Mącz (5 : 2), SienLek (12 : 1).

e oraz a jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
mNdwudziesty fNdwudziestå nNdwudziest(e)
Gdwudziestégo Gdwudziestéj, dwudziesty Gdwudziestégo
Ddwudziest(e)mu D D
Adwudziesty, dwudziestégo Adwudziestą Adwudziest(e)
Idwudziestym I I
Ldwudziestym Ldwudziest(e)j Ldwudziestym
pl
N subst dwudziest(e)
L dwudziestych

sg m N dwudziesty (116).G dwudziestégo (74); -égo (10), -(e)go. (64).D dwudziest(e)mu (1).A dwudziesty (4), dwudziestégo (2); -égo (1), -(e)go (1).I dwudziestym (1).L dwudziestym (6).f N dwudziestå (2).G dwudziestéj (11), dwudziesty (1); -éj : -y SarnStat (2 : 1); -éj (2), -(e)j (9).A dwudziestą (5).L dwudziest(e)j (4).n N dwudziest(e) (8).G dwudziestégo (14); -égo (1), -(e)go (13).A dwudziest(e) (1).L dwudziestym (3).pl N subst dwudziest(e) (2).L dwudziestych (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI w.

Liczebnik porządkowy (256):
a. Ostatni z dwudziestu; vicesimus Mącz, Calep, Cn; vigesimus Mącz, Calep (249): PatKaz I 5; ConPiotr 31v; LubPs E4 żp; GroicPorz p2v; ode dwudzieſtego roku y wyſzſſey Leop 2.Par 31/17, 1.Par 25/27; BielKron 98, 230v; Ago annum vigesimum. Teras mi dwádzieśćiá lat/ We dwudzieſtym roku ſtoyę. Mącz 6a, 337d; ná końcu Rozdźiału Dwudźieſtego SienLek 75v, 76; we dwudźieſtym ſtopniu Byká známieniá niebieſkiego LeovPrzep E3v; GórnDworz L4v; RejPos 237v [2 r.]; BudBib 2.Par 25/5; ModrzBaz 46v, 96; SkarŻyw 162; Kſięgi Dwudzieſte StryjKron 657 żp; Calep 1121a, 1123a; LatHar 122; RybGęśli A4, D3v; Lekcya w dwudzieſtą Niedzielę po Swiątkách. WujNT 677 marg; SkarKaz 416; Ieſzczeć było dwudźieſte nie nádeſzło láto/ Gdyś wtákowy ſtan przyſzłá ZbylPrzyg B3, Bv.

W połączeniu z imionami papieży [imię + dwudziesty (11), dwudziesty + imię (1)] (12): kthore dwudzieſty y wtory Ian Papieſz potwierdził KrowObr 136v, 39; IAn dwudzyeſty był Papieżem cżterzy látá BielKron 176, 176v, 281, Kkkk4v [4 r.]; LatHar 12, 55, 513.

W połączeniu z rzeczownikiem oznaczającym czas [w tym: lato, rok (10)] (103): Leop 2.Esdr 1/1; BibRadz 3.Reg 15/9, 4.Reg 15/1, 2.Esdr 2/1; BudBib 4.Reg 12/6, 2.Esdr 2/1; dwudzieſtego roku pánowánia Ceſárzá Konſtántiná WujNT 187; Roku pánſkiégo 1532. Króleſtwá náſzégo dwudźieſtégo piątégo. SarnStat 195, 888, 957. Cf Wyrażenia.

Wyrażenia: »dwudziesty dzień [z G sg nazwy mięsiąca]« [szyk 63 : 24] (87): Leop Gen 8/4, 14, 4.Reg 25/27, 2.Esdr 6/15, Zach 1/7 (8); BibRadz Gen 8/14, 4.Reg 25/27, 2.Esdr 6/15, Agg 2/1, 11 (9); Látá od národzenia Páńſkiego 1497. dniá dwudźieſtego Máiá mieſiącá BielKron 446v, 39v, 305v, 306, 330, 331v (20); Mącz 25c, 102b, 199c, 201a; LeovPrzep B3v; BudBib Num 10/11, 2.Esdr 6/15; KochOdpr A2v; (marg) Dwudzieſty ſiodmy dzień Lutego. (‒) SkarŻyw 182, 67 marg, 73 marg, 79 marg, 86 marg, 97 marg (31); dwudzieſtego dniá Czerwcá roku páńskiego 1194. StryjKron 235, 345 [2 r.], 668; SarnStat 899, 975, 1001, 1057, 1186, 1195, 1218.

»dwudziesta (godzina)« (4): Sądy Krákowſkié do dwudzieſtéy godziny, począwſzy poránu. SarnStat 786, 805. Cf Zestawienia z liczebnikiem głównym.

Zestawienia liczebnikowe z innym liczebnikiem porządkowym (189):

Zestawienia bezspójnikowe (130):

dziesiątki jednostki (113): PatKaz I 15v; yako pyſſano wprzepouyeſzczyach dwudzyeſtego ſyodmego capitulum PatKaz III 134v, 98v, 100v [2 r.], 143v, 146v; RejPs 29v, 30v, 33v, 34v, 35v, 37, 38v; SeklKat E; LubPs E4v żp, F żp, F3 żp, F4 żp, F4v żp (9); Leop Gen 8/4; BibRadz Gen 8/14, 4.Reg 25/27, Agg 2/1, 2, 11, 2.Mach 1/18; Rozdzyał dwudzyeſty wtory kſiąg pirwſzych BielKron 100, 176v, 234v, 237, 281, 306 (14); SienLek 78v, 80v, 82v, 85v, 87 (10); RejPos 241v żp, 246v żp, 250v żp, 254v żp, 258v żp, 263v żp; BudBib Ier 25/3; ModrzBaz 49 [2 r.], 50, 55v, 59v, 61v (10); KochOdpr A2v; SkarŻyw 67 marg, 73 marg, 79 marg, 85 marg, 97 marg (30); dwudzieſtego pirwſzego Roku zginął wieku ſwego. StryjKron 607, 668; WujNT 680 marg; SarnStat 195, 888, 975, 1001, 1057, 1186, 1195.

setki dziesiątki jednostki (13): RejPs 190, 190v, 191v, 192, 193 (9); Pſalm ſetny dwudzyeſty wtory. LubPs cc3 żp, cc4 żp, cc5 żp, oc6 żp.

setki dziesiątki (2): Pſalm Setny dwudzieſty. RejPs 189; LubPs cc2 żp.

tysiące setki dziesiątki jednostki (2): Lata bożégo narodzeniá tyſiątznégo pietzſetnego dwudzieſtégo wtorégo. OpecŻyw [194]; SarnStat 888.

Zestawienia ze spójnikami (59):

Spójnik „i” łączy (51):

dziesiątki i jednostki (39): OpecŻyw 142v; PatKaz I 7 [2 r.]; FalZioł I 115b; KrowObr 39, 136v; Leop 4.Reg 25/27, 2.Esdr 6/15; BibRadz 2.Esdr 6/15; Zá Ceſárzá Konſtántiná trzećiego/ Ceſárzá Konſtántynopolſkiego dwudzieſtego y cżwartego BielKron 317v, 98v, 101, 104v, 105v, 106v (16); we dwudźieſtym y w dźiewiątym ſtopniu Skopu LeovPrzep D2v, B3v, F; RejPos 262v; BudBib 4.Reg 12/6, 2.Esdr 6/15; Gdy do látá dwudzieſtego y pierwſzego przyſzedł SkarŻyw 308; MWilkHist D4; StryjKron 667 żp; LatHar +++, 513; WujNT 883; SarnStat 805, 899.

setki i dziesiątki (1): Latha bożego pięciſetne [!] y dwudzieſtego MiechGlab 48.

tysiące setki dziesiątki i jednostki (1): Roku Páńſkiégo/ Tyśiącnégo/ Cztéréchſetnégo/ Dwudźieſtégo y piérwſzégo. SarnStat 957.

jednostki i dziesiątki (10): ode dniá piąthego y dwudzieſthego mieſiącá Páchonis [a quinta et vicesima Pachon] Leop 3.Mach 6/35, Gen 8/14, Zach 1/7, 1.Par 25/29, 1.Mach 13/51, 2.Mach 1/18 (8); BibRadz 1.Mach 1/62; Alter et vicesimus annus. Wtóry y dwádzieſti rok. Mącz 7b.

Spójnik „a” łączy (7):

jednostki a dziesiątki (4): Wykład na ſzoſteadvvadzieſte Capitulum. MurzNT 123v; BielKron 307; Bisextus sive Bissextus, Czwarty á dwudziéſty dzień xiężycá Lutego Mącz 25c, 102b.

dziesiątki a jednostki (3): DWudźieſthego roku á ſiodmego [vigesimo et septimo] zá pánowánia Ieroboámá BibRadz 4.Reg 15/1; naydźieſz też wyſzſzey we dwudźieſtym á w piątym Rozdźiale o żołądku záźiębłym SienLek 110; Calep [1136]a.

Zestawienia zjedenlub innym liczebnikiem głównym (4):

Zestawienie bezspójnikowe (1): do dwudźieſty [dwudzieſtu SarnStat 527] iednéy godźiny począwſzy poránu SarnStat 786.

Zestawienia zespójnikami (3):

Spójnik „i” łączy:

dziesiątki i jednostki (1): y ktoryby niedoſzedł dwudźieſtego y iednego Roku.GroicPorz b2v.

jednostki i dziesiątki (1): Y padł pierwſſy los Iozeffowi [...] Ieden y dwudzieſty [vicesimaprima] Othirowi/ [...] Wtory y dwudzieſty Geddelthi Leop 1.Par 25/28.

Spójnik „a” łączy:

jednostki a dziesiątki (1): kthorą [koronę] tegoż dniá o trzech á dwudzieſtey w wiecżor przyprowádzonoBielKron 328v.

b. Jeden z dwudziestu, co dwudziesty (7): Z miáſteczek mieſczánie, piętnaśćie iednego wypráwuią. A Kmiećie dwudźieſtégo wypráwuią. SarnStat 431.
Wyrażenie: »dwudziesta część« (5): BielKron 454v; żeby co rok dwudźieſtą cżęść [ex vigesimis partibus] tychże dochodow każdy dał. ModrzBaz 121v, 119, 122v, 123v.

Zestawienie liczebnikowe ze spójnikiem „i” (1):

dziesiątki i jednostki (1): (marg) Miłosćiwe láto wedwudzieſtu y wpiąci lat. (‒) dwudzieſtego y piątego roku/ miłośćiwe láto w Rzymie poſtánowił KrowObr 78v.

Cf DWADZIESTNY, DWUDZIESTOLETNI

ZZie