[zaloguj się]

DWUGROSZOWY (1) ai

Fleksja

G sg m dwugroszow(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Za dwa grosze, za dwa pieniądze o najmniejszej wartości; tu przen: małowartościowy, lichy, marny (prawdopodobnie na wzór łac. diobolaris):
Wyrażenie: iron. »dwugroszowy doktor«: Tákże pánowye dworzánye [...] przetćiwſſy kſyąſzki zá dwá álbo zá trzy groſſe/ álbo też vſlyſſawſſy yedno co ná byeſyedźye od drugyego tákże dwu groſſowego doktorá/ śmyele/ á vpornye o wyerze ſye gadaćye. KromRozm I Nv.

Synonim: dwopieniężny.

BZ