[zaloguj się]

DWULETNI (17) ai

dwuletni (8), dwuletny (6), dwuletni a. dwuletny (2), dwieletni (1); dwuletni FalZioł, GórnRozm, SarnStat (6); dwuletny Mącz (4), SkarŻyw, WujNT; dwuletni a. dwuletny Calep (2); dwieletni MiechGlab (1).

Drugie e jasne, pierwsze prawdopodobnie jasne (tak w dwie).

Fleksja
sg
mNdwuletni, dwuletny fNdwuletniå, dwuletnå nN
G Gdwuletniéj G
D Ddwuletniéj D
A A Adwieletni(e)
L Ldwuletn(e)j L
pl
G dwuletnych
L dwuletnich

sg m N dwuletni, dwuletny (7).f N dwuletniå, dwuletnå (2).G dwuletniéj (2).D dwuletniéj (1).L dwuletn(e)j (1).n A dwieletni(e) (1).pl G dwuletnych (1).L dwuletnich (2).

stp, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

1. Mający dwa lata, trwający dwa lata; biennis, bimulus, bimus Mącz, Cn (9): FalZioł V 81v; Tamże też niewiaſta iedna vboga [...] dziecię iedno dwieletnie na ramionach nioſła. MiechGlab 55; Bidens, Owcá dwuletna/ álbo też y yne bydlę ku ofiárowániu godne. Mącz 24d, 10c, 24d, 25a; wnet wſzyſcy po dwu letney niezgodzie/ záraz ſię z podziwienim zgodzili SkarŻyw 472; y poſławſzy pobił [Herod] wſzytkie dźieći/ ktore były w Betlehemie/ [...] ode dwu lat y niżey [a bimatu et infra] (marg) od dwuletnych y młodſze G. (‒) WujNT Matth 2/16.
Wyrażenie: »czas dwuletni« (1): Dieteris, Tempus duorum annorum. ‒ Czas dwuletny. Calep 322a.
2. Przypadający, urzędujący co dwa lata, mający ważność przez dwa lata (7): gdy ſię Krol [...] nie prżypátruie rżeczam/ ktore popráwy potrżebuią/ áż we dwie lećie/ kiedy káżdy powiát ná Seym niedoſtátki y potrżeby ſwoie prżynośi? Aby wżdy iednák ná tych dwuletnich Seymách co ſpráwiono/ ále poſpolićie do drugiego Seymu GórnRozm K; Ale ten Státut ieno dwuletni trwa, y záś do piąći lat przedłużony. SarnStat 695.
Wyrażenie:praw. »komisarz dwuletni [= urzędujący co dwa lata]« (1): Item, o tychze Zupách, y o Komiſſarzách dwuletnich. [...] będźiem poſyłáć przy Podſkárbim Komiſsarze co dwie lećie SarnStat 393.
Zestawienie:praw. »Konstytucyja dwuletnia Piotrkowska, Konstytucyja Piotrkowska dwuletnia [= trwająca od dwu lat albo ważna na dwa lata]« [szyk 3 : 1] (4): támże [annaty] máią bydź oddawáné od poſseſsorá/ od Conſtituciiéy dwuletniéy Piotrkowſkiéy/ pod winą duplicis annatae. SarnStat 175 [idem 362], 85, 362, 542.
3. Trwający dwa lata księżycowe (1): Bimestris, Duos menses habens aut duos annos a luna computatos. Odwulietni [!]. Calep 131b. [Możliwa też lekcja: oddwuletni, odwuletni.]

Synonim: dwuroczny.

BZ