[zaloguj się]

FAŁSZOWANIE (11) sb n

-å- (8), -a- (3); -å- SarnStat (3); -å- : -a- BudNT (1 : 1), WujNT (4 : 2); o oraz drugie a jasne; e z tekstów nie oznaczających é.

Fleksja
sg pl
N fåłszowanie fåłszowaniå
G fåłszowaniå
D fåłszowaniu
A fåłszowani(e)
I fåłszowani(e)m
L fåłszowaniu

sg N fåłszowanie (3).G fåłszowaniå (1).D fåłszowaniu (1).A fåłszowani(e) (1).I fåłszowani(e)m (1).L fåłszowaniu (3).pl N fåłszowaniå (1).

stp, Cn notuje, Linde brak.

Podrabianie, oszukiwanie; falsitas JanStat; adulteria Cn (11):

fałszowanie czego (2): Item, o táiemnym fałſzowániu monety, o ſtrzyżeniu, o piłowániu, wymázániu, pułtoraków, talerów, złotych czérwonych. SarnStat 247, 246.

Szereg: »fałszowanie i oszukanie« (1): IZ niekárność wielką [!] dáłá ludźióm z przyrodzenia do złégo ſkłonność/ y ku fałſzowániu y ofzukániu dopuſczánia [!] śmiáłość SarnStat 570.
a. Przekręcanie, przeinaczanie (8): BudNT przedm b3v; záwſze też byli Kátholiccy Doktorowie/ ktorzy fałſzowánie ich [heretykow] odkrywáli/ y nie dopuſzczáli im kſiąg świętych po ſwey woli pſowáć. WujNT przedm 15, 7.

fałszowanie czego (5): fałſzowániem piſmá/ ſwey rzecży pomágáli BudNT przedm b8v; fałſzywemi przydátkámi ábo wykłádámi/ y nie ſzczyrym piſmá S. przekłádánim/ tegoż fałſzowánia bráćiſzkowi ſwemu dopomaga. (marg) Fałſzowánie piſmá Czechowicowe. (–) WujNT przedm 7, s. 31, 404, Xxxxx3v.

Synonim: oszukanie.

Cf FAŁSZERSTWO, FAŁSZOWAĆ

AK