[zaloguj się]

HASŁO (62) sb n

hasło (56), asło (6); hasło SeklKat, KromRozm I (2), KromRozm III (10), LubPs, Mącz (11), OrzQuin, Prot, SarnUzn, BiałKat, BielSat, ModrzBaz (2), SkarJedn, StryjKron, ReszPrz (3), ReszHoz, ReszList (2), BielSjem (2), Calep (3), OrzJan, LatHar (3), RybGęśli, KmitaSpit (2), KlonWor; asło BielKron (5); hasło : asło BielSpr (3 : 1).

a oraz o jasne (w tym w a 3 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg pl
N hasło hasła
G hasła
A hasło hasła
I hasł(e)m
L haśle

sg N hasło (18).G hasła (6).A hasło (22).I hasł(e)m (5).L haśle (7).pl N hasła (1).A hasła (3).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Znak, sygnał (słowny lub inny) rozpoznawczy, ostrzegawczy, porozumiewawczy, obronny; symbol; dowod, świadectwo; zapowiedź (przeważnie o przedmiotach umysłowych, rzadko o fizycznych); symbolum, tessera Mącz, Calep, Cn; tesella Mącz; signum Cn (54): Háſło imyenyá twoyego [miły Panie] yeſt mnye ná pámyęći/ Przed ktorym ták drżą ludzye źli y cżárći przeklęći LubPs bbv; Mącz 451d; to ſłowo TRINITAS [...] mieli [...] zá nieiákie Háſło/ po ktorym poznawáli kto prawdziwy Krześćiánin/ á ktho Ephraimcżyk. SarnUzn C2v; Co proſzę może być zá znácżnieyſze háſło chrześćijáńſkiey miłośći? ReszHoz 130; Ieſli ſie podwysſzy żołd żołnierzowi/ tám y zá kwartnik czći nieprzybywa/ ále ſie iuż dáléy záchodźi w niewolą: [...] o biédny pieniądz/ iáko ćię doznáią/ zátáić ſie nie możeſz: y dać wprawdźie/ [...] áby [= abyś] okazał/ że iuż ná tobie ieſt háſło niewoléy. OrzJan 44; Iáko gdy nocną ſowę wroble obacżyły/ Wnet ſwoim świerkotániem háſło vcżyniły. KmitaSpit A3.
Zwrot: »dawać hasło« (1): Przyſzedł [Judasz] z Miedźiáną brodą/ cáłował go owym/ Dáiąc Háſło złodźieyſkie/ wąſem mośiądzowym. KlonWor 27.
Wyrażenia: »gościnne hasło« (1): Tessera hospitalis, Gościnne hásło/ to yeſt vpominek yáki álbo słowny álbo dárowny/ po ktorym ſie goście gdy ſie potym gdzie ziadą znáya [!]. Mącz 451d.

»hasło złodziejskie« (1): KlonWor 27 cf Zwrot.

Szeregi: »hasło albo (to jest) upominek« [szyk 1 : 1] (2): iż ſie w tym [...] záwięzuie pradziwe [!] ćiáło páńſkie pod oſobą chlebá/ tákież kreẃ iego prawdziwá pod oſobą winá/ ktore nam Pan Kryſtus dał zá ieden vpominek álbo áſło/ ábyſmy ſie Krześćiánie znali przeznię BielKron 203v; Mącz 451d.

»hasło i (a, a(l)bo) znak« [szyk 3 : 3] (6): SeklKat T4v; Mącz 159a; Teraz do trzećiego háſłá/ álbo znáku Kośćiołá Bożego przyſtępuię/ ktore gdźie ſię naydźie/ tám ieſt nie omylny/ pewny kośćioł BOży. ReszPrz 27; Szoſta [przyczyna ustanowienia Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej jest]/ ziednocżenie z Pánem/ y znák ábo háſło zgody y iednośći/ ktora ma być miedzy námi wſzytkimi/ iáko iednego ćiáłá cżłonkámi. LatHar 199, 186, 329.

»asło abo znamię« (1): [Jerzyk saskie książę] roſkazał áby wſzytcy według ſtárego zwycżáiá páńſkie ćiáło prziymowáli [...] vſtháwił theż na wſzytkie poddáne áſło ábo známię/ áby poznał kthorzyby inácżey dzierżeli niżli kośćioł Rzymſki. BielKron 211v.

a. Umówiony tajnie wyraz lub wyrażenie rozpoznawcze, używane w wojsku (zwłaszcza przez straże) w celu odrożnienia swoich od nieprzyjaciela, parol; także: głośny okrzyk używany przez żołnierzy, należących do jednego oddziału, w celu rozpoznania się wzajemnego w czasie bitwy; zawołanie wojenne; signum a. symbolum (bellicum a. militare), tessera (bellica a. militaris) Mącz, Cn; castrense verbum Mącz; condictum militare Cn (23): BielKron 456 marg; Mącz 40b, 436c; Gdy chceſz wiedzieć w woyſzcże ſwoim o nieprzyiaćielſkim ſzpiegu/ roſkáż wſzyſthkim Rotmiſtrzom/ [...] áby [...] wywiádował ſie káżdy o nowothnym á nieznáiomym miedzy ſwemi/ łácno ſie ták o nim dowieſz krom Haſłá BielSpr 36v.
Zwroty: »mienić hasło« [szyk zmienny] (4): Dic castrense verbum, Mień hásło. Mącz 40b; Prot Dv; BielSpr 27v; Ieſli go chcećie poznáć/ niechay Háſło mieni. BielSjem 32.

»hasło (roz)da(wa)ć, wydajęcy; hasło bywa dawano« [szyk zmienny] (7 : 1; 1): KromRozm III C3v; tákież nam wodz káráwany rozdawał Aſło iáko w woyſce. BielKron 456; Mącz 452a; BielSat L3; BielSpr 12v, 70v; A przeto ná Hetmáná należy/ [...] hásło dáwáć dla rozeznawánia ludu ſwego á nieprzyiaćielſkiego [tesseras discernendis hostibus a suis dare] ModrzBaz 115; BielSjem 25; Calep 1059b.

»hasło znać« (1): Pomieſzáli ſię w ſzyku y zbłądźili w ſpráwie/ [...] á ránni ſtękáią/ Drudzy Chorągwi ſwoich/ y Hasłá nieznáią. StryjKron 230.

Wyrażenia: »rycerskie hasło« (1): W téyże bitwie Frydrych Herbort z Fulſztyná/ gdy był cáło z bitwy wyiechał/ [...] zátrząſnąwſzy wzgórę ręką/ á ono Rycérſkié háſło zákrzyknąwſzy: O bezecna poczćiwośći/ toć mnie dła [!] ćiebie dźiśia gárdło dáć. Ochynął ſye w ony vffy Tátárſkié [...] tám zoſtał/ y gárdło ſwé między drużyną wierną ſwą mężnie dał OrzQuin R2v.

»hasło żołnierskie« [szyk 1 : 1] (2): Palamedes, [...] invenit tesseram seu symbolum bellicum, Hásło żołnierskie/ [...] wynálazł. Mącz [273]b, 221b.

Szeregi: »hasło albo znak« (1): Teſſerarii, co háſłá álbo znáki rozdawáli y inne roſkázowánia od Hetmáná. BielSpr 12v.

»znak wołania miasto hasła« (1): vłożywſzy miedzy ſobą znáki wołánia miáſto áſłá/ áby ſie ználi po głoſie vderzyli ze trzech ſtron ná woyſko Tureckie wnocy BielKron 250v.

W przen (1): ono wyznánie wiáry chrześćijáńſkiey / ktore Kredem zowiemy/ przez vſtá Apoſtolſkie vchwalone/ po wſzytkim świećie/ gdźie iedno imię Páná Chryſtuſowe záſzło/ przyięte/ y ſtátecżnie trzymáne/ iáko pewne háſło wſzego chrześćijáńſkiego woyſká ReszPrz 75.
α. Prawdopodobnie rozkaz dowódcy wojskowego (1): Ták poſłuſzni [żołnierze]/ że co wodz háſłem ſwym miánuie/ Nátychmiaſt hufiec z chęćią káżdy vſługuie. KmitaSpit Bv.
b. rel. O Składzie Apostolskim (Credo) jako o zespole artykułów wiary, których wyznanie (wypowiedzenie) jest znakiem rozpoznawczym przynależności do chrześcijaństwa; symbolum Calep (12): A tę [summę wiary ] zowyemy dwánaſcye członkow wyáry/ álbo ſymbolum Apoſtolorum: po náſſzemu ſkład Apoſtolſki [...] álbo wedle drugyego/ á ſnadź lepſſego wykłádu/ háſlo/ po ktorymby krzeſciyánin yeden drugyego poznał KromRozm III C3v; Bo wſzyſcy ſtárożytnie ták trzymáli/ y nam trzymáć to podáli: że to było Háſło wſzyſtkich Apoſtołów Chryſtuſowych którym śię ſzczyćili od pogánów BiałKat 68v; ReszPrz 14; Calep 1040a.
Szeregi: »hasło albo (a) skład (apostolski)« [szyk 5 : 2] (7): To háſlo álbo ten ſkład wſſyſtko krzeſciyańſtwo przyyęło KromRozm III C4; iż w onym ſkłádźye álbo háſle ápoſtolſkim nyc wyęcey o duchu S. nyebyło KromRozm III C4v, C3v marg, C4v, C5, C6, D8v.

»Apostolskie hasło a wyznanie wiary« (1): ponyeważ w Apoſtolſkim háſle á wyznányu wyáry/ nye koſcyoły/ ále koſcyoł wyerzymy y wyznawamy KromRozm III E6v.

c. Przedmiot fizyczny, służący za znak przynależności do danej organizacji lub grupy wojskowej; odznaka, godło, emblemat (2):
Zwrot: »hasło nosić« (2): Te tedy tákowe Compánije ktorych ieſt w Rzymie około 100. z zacnych Kárdynałow/ Kſiążąth/ Pánow/ y Sláchćiców/ [...] wźięło zebránie/ wźiąwſzy ná ſię wory grube/ [...] ná ktorych przyſzywáne iákoby iákie Rycerſkie háſłá noſili [...] ćiáłá Páńſkiego wyobráżenie ReszList 159, 166.
Wyrażenie: »hasło rycerskie« [szyk 1 : 1] (2): Ten ſzpital opátruią Sláchćicy Rzymſcy/ Kſiążętá/ Gráffowie/ [...] á ná cżerwonych ſáckách znáki ś. Troycey przybite/ iákoby iákie háſłá Rycerſkie noſzą ReszList 166, 159.
2. Myśl, idea przewodnia, wytyczna postępowania; dewiza (5): Náwet niech to v ćiebie záwſze hásłem będźie: Srzod RybGęśli C.
Zwroty: »[co] za hasło dać« (1): Y komuſz więcey zgodá y iedność przyſtoi iáko Chrześćiánom? ktorym bez ſpolney miłośći zwáć ſię vcżniámi Chryſtuſowymi nie kazano/ pokoy im zá háſło dano SkarJedn A2v.

»(za) hasło zostawić« [w tym: co (2)] (3): ktorą [zgodę i miłość] nam pan Kryſtus zá háſło zoſtáwił KromRozm I C4v, 04; ModrzBaz 67v.

Szeregi: »hasło lub cecha« (1): Sam CHRISTVS miſtrz náſz/ ztego świátá do Oycá odchodząc/ Hásło lub cechę [symbolum] zgody y miłośći ſpolney zoſtáwił nam/ Wiecżerzą ſwoię ModrzBaz 67v.

»hasło albo piątno« (1): yáko yednoſć y miłoſć ſpolną/ y tę dwoyę rzecz yákoby zá háſlo álbo pyątno ſwym krzeſćiyánom [Pan Krystus] zoſtáwił. KromRozm I O4.

*** Bez wystarczającego kontekstu (3): Symbolum etiam sive symbolus, Háſło/ Cechá/ Znák. Mącz 436c; Tesserula, et Tesella, diminutiva, Koſteczká/ hásło/ ceſzká/ znáczek/ vpomineczek. Mącz 452a; Tessera – Koſtka czworograniſta. Hasło. Calep 1059a.

Synonimy: 1. znak, znamię; a. znak; b. »skład Apostolski«, »wyznanie wiary«; 2. cecha, piątno.

BZ