[zaloguj się]

KOBIETA (10) sb f

Teksty nie oznaczają ó oraz é.

Fleksja
sg pl
N kobiety
G kobiety
D kobiecie
A kobiety
I kobietami
L kobietach

sg [G kobiety.]D kobiecie (1).pl N kobiety (4).A kobiety (1).I kobietami (3).L kobietach (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych przykładów).

Pogardliwie lub lekceważąco o osobie płci żeńskiej (10): BielSat C, C2; Konew piwá z imbierem pod ſobą piáſtuiąc/ Popiją ſie kobiety ſpołu ſie cżeſtuiąc BielRozm 18, 15; MOgąć oni przezywáć żony kobietámi/ Aleć też nie dokońcá máią rozum ſámi: Naydzie więtſzą ſtátecżność przy náſzych kobietách/ Niżli przy Pániech Rádnych BielSjem 4, 3; CiekPotr [30].
[Przysłowie: Accede ad ignem hunc, iam caleſces plus ſatis. Przyſtąp ſie do kobiety/ będzieſz ćiepł ná trzy zbyty. TerentMatKęt Rv.]
a. O prowadzącej rozwiązły tryb życia (2): BielRozm 28; Iákoś máiętność wſzyſtkę przełotrował z tymtám Drugim łotroſtwem ſwoim, ktore cię odbiegło, Y teraz ſię náśmiewáią/ z ciebie z kobietámi CiekPotr 33.

ZCh