[zaloguj się]

LANDWOJTOWSTWO (4) sb n

landwojtowstwo (2), landfoitowstwo (2) KwiatOpis (2 : 2).

-a- (2), -å- (2) KwiatOpis (2 : 2); tekst oznacza ó niekonsekwentnie; drugie i koncowe o prawdopodobnie jasne (tak w -owstwo).

Fleksja
sg pl
N landwojtowstwo landwojtowstwa
A landfoitowstwa

sg N landwojtowstwo (2).pl N landwojtowstwa (1).A landfoitowstwa (1).

stp: lantwojtostwo, Cn, Linde brak.

Jednostka podziału administracyjnego w Inflantach, wchodząca prawdopodobnie w skład obszaru podlegającego administracji Zakonu Kawalerów Mieczowych (por. śrwniem. landvoit) (4): tegoſz imieniá Nerwá/ ktory był do Liffland klucżem. A z oney/ Moſkiewſki Zamek Iwánogrod ná ſámym brzegu leżą. Lándwoytowſtwo. KwiatOpis A4v; Roſſiten Landtfoitowſtwo. KwiatOpis C.

W połączeniach szeregowych (2): Liflándckie tedy Páńſtwo ty wſzyſtki Ziemice/ Powiáty/ Contorſtwá/ Landfoitowſtwá/ klucże/ Miáſtá/ Zamki/ Arcybiſkupſtwá/ Biſkupſtwá/ Dwory wyſzſzey opiſáne zámykáło w ſobie. KwiatOpis Dv, A4.

ZZie