[zaloguj się]

ŁOTRYNI (10) sb f

o jasne.

Fleksja
sg pl
N łotryni łotryni(e)
I łotrynią łotryniami
L łotryni(e)j
V łotryni

sg N łotryni (4).I łotrynią (2).L łotryni(e)j (1).V łotryni (1).pl N łotryni(e) (1).I łotryniami (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w. s.v. łotrynia.

Kobieta żyjąca niezgodnie z uznanymi nakazami dobrych obyczajów i moralności; nierządnica; spoliatrix Mącz; femina pluribus viris habilis a. trita inter famulos, lupa, meretrix, prostituta a. publicata pudicitia femina, scortum Cn (10): Zaſz nyemáło yeſt tákich/ kthorzy nyedbáyąc ná ſláwę/ łotrynyámi ſie ſpętáyą/ y one ſobye zá żony byerzą. GliczKsiąż P7, P6v; Mącz 409d; SkarŻyw 444; drugie łotrynie/ y po śmierći chćiáły Mężowe oſzukywáć dźiedźice: y śmiáły Záſtąpiwſzy ſkim inſzym/ mowić że to brzemię Ieſzcże nieboſzcżykowſkie ieſt właśćiwe plemię. KlonWor 62.
Szeregi: »złodziejka, łotryni« (1): [Pismo święte] Zowie ią [złą żonę] złodzieyką/ łotrynią/ ktora okrada y Bogá y mężá ſwego/ á ieſt ſkaźcą y domu ſwego/ y ſławy ſwoiey/ y wſzytkiego narodu ſwego. RejZwierc 33v.

»zła i łotryni« (1): kożdy to choćby ſlepem był wyznáć musi/ bo po zley y po łotryniey nic/ yáko też y po złem konyu á wyelkyem psye żadnego ſie pożytku nye záwyąże. GliczKsiąż P5v.

W przen (3): tu Lukaſz nie właſnie nam ná kazániu przywłaſzczył Proroctwo ono: Nunc vaſtaberis filia latronis. Teraz/ teraz/ o Polſko Lotryni/ prze twé bluźniérſtwo gárdło daſz. OrzQuin Y4, Y2v.
Szereg: »frajbiterka i łotryni« (1): [gżegżelica] oná fráybiterká y łotryni leśna: Kiedy ſię iuż náſyći/ gdy iuż bywa nieśna: W cudzym gniáźdźie odpráwia nierządne połogi KlonWor 60.

Synonimy: »zła«, złodziejka.

KCh