[zaloguj się]

N (255)

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.

1. Piętnasta litera polskiego alfabetu (11): MurzOrt B2v; pan Kochánowſki chciał áby ná żadnym/ o/ po którymby ſzłá litèrá m/ álbo n. krèſká żadna kłádźiona nie byłá; iáko w tym ſłowie dom/ dzwon/ etć. á to względem tego, że ſie to/ o/ odmienia w náturę inſzą gwoli m/ álbo n/ czego iuż nie cżyni, gdy ſámo ſtoi, iáko w tym ſłowie/ móy to wóz JanNKar F2, B3, H3v; JanNKarGórn G3v, G4v; JanNKarKoch Fv [2 r.], Gv, G3.
2. Symbol zastępujący w tekstach prawniczych i modlitwach imię własne (także nazwy miejscowe) (243): BierRaj 16; MetrKor 34/265, 268, 37/1, 1v [2 r.], 2, 2v; wybaw mie ſlugę twego. N. od wſzelkiego złego vcżynku przeſzłego/ ninieyſzego/ y przyſzłego TarDuch E2, D3, D3v, D4, D5 [2 r.], E4; N iaciebye chrczę/ wymię oycza/ y ſyna/ y ducha ſwiętego SeklKat V v; IA: N: przyſyęgam Pánu Bogu wſzechmogącemu/ iż Sądowi chcę być poſłuſzen GroicPorz e3; Iż ten. N. rodem z.N. ſtánąwſzy przed námi dobrowolnie zeznał GroicPorz hh2v, c2, d2, d4, g, gv (48); Mocą Bogá wſzechmogącego/ [...] y mocą naywyſſſzego Páná Papieżá/ N. [rozgrzeszam cię] KrowObr 159v, 127v; RejPos 339, 342v, 347; KarnNap G; IA N. Miſtrz Wielki/ Zakonu Pánny Máriiey w Niemcach/ [...] przyśięgam: iż od tey godźiny będę wiernym Naiáſnieyſzemu Książęćiu Pánu Káźimierzowi Krolowi SarnStat 41; Ia N. przyśięgam/ iż wysſzey opiſánych podatkow w wybierániu y w wyćiągániu wierny będę/ Naiáſnieyſzemu Pánu SarnStat 346; POzywa ćię o to/ iżeś ty zábił oycá iego ſzláchćicá N. de N. SarnStat 615; IZeś mu wyrąbał gwałtownie dźieśięćioro drzewá rodzáynégo/ to ieſt/ N. y N. ná dźiedźinie wśi iego N. SarnStat 1243; IZeś ty zábił Oycá iego ſzláchetnego N. z N. któré zábićié Woźnym Ziemſkim N. z N. y z Szláchtą odwiódł/ y ná ćię oświadczył. SarnStat 1243, 35 [2 r.], 444, 458, 461 [3 r.], 462 [7 r.] (171).
α. Litera podwojona na oznaczenie liczby mnogiej (2): MY: N: N: przyſyęgamy Bogu wſzechmogącemu/ y Pánu náſzemu: N: Pánom Ráycom y wſzytkiemu poſpolſtwu Miáſtá tego/ [iże] GroicPorz g; Ia.N. przyſyęgam Pánu Bogu wſzytkę prawdę powiedźieć w tey ſpráwie/ kthora ieſt między tymi.N.N. ſtronámi. GroicPorz x3.
3. Symbol zastępujący fragment tekstu (1): N. miedzy +słowá ſą prorockie. Dionizego, á moie miedzy [klámberkámi.] CzechEp 409 marg.
4. Skrót wyrazu (materiał nie objęty statystyką): Co ieſli gdzie obácżyſz literę N przed G. tedy ſię ták rozumie. Niektore Grecſkie kśięgi/ Także N. L. Niektore Laćińſkie kśięgi. etc. BudNT przedm a6v; WujNT przedm 16.
5. Element porządkujący w wykazach alfabetycznych, spisach treści itp. (materiał nie objęty statystyką): N Na drogę pieſzki nie chodzą Tatarzy. MiechGlab **3v; KrowObr Ss4; RejWiz Cc7v; N. Niebo ſtworzone, Naznacżenie Kryſtuſá. BielKron 471v; RejZwierc Aaa4v; WujJud Mm7; SkarJedn d7; WujNT Aaaaaa2; SarnStat 1310; SkarKaz Oooo2a.

LW