[zaloguj się]

NABLADNĄĆ (11) vb pf

nabladnąć (8), nablednąć a. nabladnąć (3).

Oba a jasne; e prawdopodobnie jasne (tak w blednąć).

Fleksja
inf nabladnąć
praet
sg pl
3 m m pers nabledli
f nabladła m an
n nabladło subst

inf nabladnąć (1).fut 3 sg nablednie (1).praet 3 sg f nabladła (2). n nabladło (5).3 pl m pers nabledli (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Stać się bladym, zmizernieć, osłabnąć; impallescere Cn (11): Ony krupy y yágły/ dawnochmy poiedli/ Wierę náſzy pieſkowie/ bárzo nam nábledli. RejZwierz 137; A oney cżeládzi/ iuż theż wſzytko ẃádzi. Bo bárzo nábledli/ z wiecżorá nie iedli. RejZwierc 114.

Bezpodmiotowo [komu] (1): Rzecże potym Solinus/ pomaga Bog pánie/ Bárzoć cżemuś nábládło/ nie dobre tho známię. RejWiz 96; [Tam Ambrożemu zdrajcy wnet serce upadło, Od królewskiej powieści barzo mu nabladło HistBarn 39].

W charakterystycznym połączeniu: barzo nabladnąć (6).

Frazy: »[komu] nabladło lica« (1): A przecżżeć ma ſtráſzna być tá nieſláchetnicá/ Przed ktorą tákem bacżył żeć nábládło licá. RejWiz 103.

»[komu] nos nablednie« (1): gdy chłop ſiedzi ná ſkrzyni iáko pawicá ná iáiu/ álbo gęś kſzykáiąc/ á pátrz iáko iey więc on cżyrwony nos bárzo náblednie/ á ktemu praca wielka. RejZwierc 157v.

»[komu] twarz nabladła« (1): Vciął gáłąź nád głową/ tuż przed nim vpádłá/ Bárzo mu potym znowu twarz záſię nábládłá. RejWiz 107v.

Zwrot: »nabladnąć przed strachem« (1): Rzekł młodzyeniec/ á iáko moy ſwięty cżłowiecże/ Nie nábládnąć przed ſtráchem RejWiz 96.
W przen (4):

Bezpodmiotowo [w tym: komu (1)] (2): KIedy weźrzyſz w ty Kſiąſzki/ iáko we źwierciádło/ Gdy widziſz gdzie cżyrwono/ á gdzye też nábládło. RejWiz A9; Pátrzże w ſwe pirwſze cżáſy iáko we źwierciádło/ A pátrz gdzye było brudno/ á gdzie też nábládło. RejZwierc [207].

W przeciwstawieniu: »rumienić się ... nabladnąć« (1): Gdy weyrzyſz w ludzkie ſpráwy iáko we źwierciádło/ Poznaſz gdzieć ſie rumieni á gdzieć też nábládło. RejZwierc 29v.

Zwrot: »z strachow nabladnąć« (1): [o duszy] Ieſli Bogá nie będzye/ tedy pewnie ſiádła/ Bo wierz mi iż s tych ſtráchow bárzo iuż nábládłá. RejWiz 171v.

Formacje współrdzenne cf BLEDNĄĆ.

KCh