[zaloguj się]

REWIDOWAĆ (18) vb impf i pf

impf (6), pf (4), impf a. pf (8); impf inf SarnStat 399, 970, 1129, praes, praet, [part praes act]; pf inf SarnStat 1198, [praet], con, part praet act.

e, o oraz a jasne.

Fleksja
inf rewidować
praet
pl
1 m pers -smy rewidowali
conditionalis
pl
1 m pers bychmy rewidowali

inf rewidować (12).praes i może fut 3 sg rewiduje (2).praet 1 pl m pers -smy rewidowali (1).con 1 pl m pers bychmy rewidowali (1).[pass praet 3 pl subst rewidowały się.part praes act rewidując.]part praet act rewidowåwszy (2).

Sł stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

1. Dokon(yw)ać przeglądu, sprawdzać(-), (s)kontrolować [revideo Łac śr] (13): REWIZIą CEL záśię znowu włożono ná Vrzędniki Ziemſkié, áby rewidowawſzy rekogniciȩ ná Séym przyſzły 1589. odeſłáli. SarnStat 404, 90, 403; gdybychmy dobrá Rzeczypoſp⟨olitej⟩ ad rationem quingentorum milium nie dawno záſtáwione wykupili/ á one znowu rewidowáli/ [...] tedyby y to byłá wielka pomoc do augmentácyey tego ſkárbu Rzeczyp⟨ospolitej⟩ VotSzl D3v; [Nie potrzeba, aby jem [Prusakom] był miał być składan jaki sejm, przed tem sejmem. Już się z listy okazowali w Warszawie. I za okazowaniem i dekrety warszawkiemi rewidowały się dobra. Diar 1566 13].

rewidować kogo (1): Káſztelani ná Séymikach, któré vprzédzáią Ruſzenié poſpolité, máią niemocnych rewidowáć. SarnStat 302.

rewidować co (7): Rewizory do wſzech dóbr náſzych [...] wyſyłámy [...] rewidowáć y inwentowáć dochody SarnStat 1129, 399, 456, 970, 1198; A on co z puſzką chodźi/ [...] Ma ná piecży pożytek/ y ſtrzeże go z chęćią: Záſzedſzy zá gęſty kierz/ ieſli puſzká ćiężka: Wnet ią tám rewiduie KlonWor 49; [LustrDróg 60].

Szereg: »rewidować i oględać« (1): wſzákoż gdźieby któré [cła] potrzebné były/ tedy ćiż Rewizorowie którzy ná rewizią dóbr poiádą/ rewidowáć y oględáć ie máią SarnStat 399.
Przen (1):
Zwrot: »kaletę rewidować« = ukraść pieniądze (1): Gdy kto ſobie podpiwſzy [...] dobywa pieniędzy rękoma hoynymi: Przypatrza ſię złodźieiek dowćipny [...]. Vpátrzywſzy pogody miedzy ludzmi w ćieśni/ Káletę rewiduie/ kieſzenią okleśni. KlonWor 36.
a. Dokonywać korekty tekstu [co] (1): Przeſtrogá Korrektoróm áby ieſcze tymrzeczóm przypátrywáli ſie/ bom ia y zdrowia y czáſu ná ten czás nie miáł zbiéráiąc té rzeczj/ á mniéy rewidowáć. SarnStat 600 marg.
2. Zapozna(wa)ć się z czymś, przeglądać (przejrzeć) [revideo Łac śr] [co] (5): [Tenże Pompeiuſz liſty ſwe w okręćie cżytáiąc/ rewiduiąc/ o śmierći nie myſląc/ gárdło dał. ArtHom E2.]
a. O przepisach prawa (5): Liſty tákże wſzyſtki z wielkąſmy pilnośćią z Rádámi Koronnémi [...] rewidowáli SarnStat 85; III. Część po odpráwieniu ſądu Tribunálſkiégo, Té tytuły rewidowáć: Exekucia. Salaria. Areſtowánié. Appellácia. Remiſſiȩ. Záwieſzenié ſpraw. SarnStat 850, 85, 480 [2 r.], 1292.

Formacja współrdzenna: zrewidować.

Cf REWIDOWANIE, REWIDOWANY

LWil