[zaloguj się]

REWIDOWANY (11) part praet pass impf [i prawdopodobnie pf]

Może pf [LustrRus].

rewidowany (10), rewidowan (1).

e oraz o jasne, -an-; -ån.

Fleksja
sg
mNrewidowany, rewidowån nNrewidowan(e)
Arewidowany A
pl
N subst rewidowané
G rewidowanych

sg m N [(attrib) rewidowany], (praed) rewidowån (1).[A rewidowany.n N rewidowan(e).]pl N subst rewidowané (9); -é (8), -(e) (1).G rewidowanych (1).

Składnia dopełnienia sprawcy: rewidowany przez kogo (5).

Sł stp, Cn, Linde brak.

Sprawdzany (sprawdzony), przeglądany (przejrzany), (s)kontrolowany (przez działania urzędowe, prawne) (11): FRymárki żadné/ któréby nie były rewidowáné przez deputowáné Rewizory z Séymu/ [...] nie będą żadnéy ważnośći SarnStat 92; Iáko ſkarb po zeſzćiu káżdégo Podſkárbiégo przez cztérzech Deputatów ma bydź rewidowan. SarnStat 357, 92, 98, 401, 402, 1147 [2 r.], 1155; [To starostwo nie jest rewidowane, iż p. Prethfycz dosyć czyni kondycyjam, które są opisane na przywileju jego, z którymi mu podano w dzierżenie to starostwo. LustrRus II 23; AktaSejmikPozn 1590/152].

[rewidowany z czego: Józef Namiath Żyd z Wenecji zapłacił dług wierzony od towaru, który mu przywiózł Miksa furman 6 Martii, ze cła rewidowany HandelŻyd 67.]

Szeregi: »rewidowany i szacowany« (1): iż ze wſzytkich prowentów przez Rewizory [...] rewidowánych y ſzácowánych/ ma bydź naprzód odłączona piąta część SarnStat 104.

»rewidowany i taksowany« (1): A żeby ten ſkarb Rzeczypoſp⟨olitej⟩ co raz przymnażan był/ tedy zdáłobymi ſię/ áby wſzytkie in genere dobrá Rzeczypoſp⟨olitej⟩ [...] ták wolne/ iáko [...] zaſtáwne/ rewidowáne y ſłuſznie táxowáne były VotSzl D.

Cf REWIDOWAĆ

LWil