[zaloguj się]

NAWIEDZANIE (15) sb n

Oba a oraz pierwsze e jasne; końcowe e z tekstów nie oznaczających -é.

Fleksja
sg pl
N nawiedzani(e) nawiedzaniå
G nawiedzaniå
A nawiedzaniå
L nawiedzaniu

sg N nawiedzani(e) (4).G nawiedzaniå (3).L nawiedzaniu (6).pl N nawiedzaniå (1).A nawiedzaniå (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI w.

1. Przybywanie do kogoś lub dokądś na jakiś czas; visitatio Cn (12): Frequentatio, Vczęściánie/ Częſte náwiedzánie. Mącz 136d.
a. Przybywanie do kogoś z życzliwości, odwiedzanie (10): A co ſie dotycże onego náwiedzánia Papieſkiego [= zalecanego przez katolicyzm]/ powiedźiáło ſie iuż wyżſzey/ żeſmy ie z inemi wymyſły ludzkiemi odrzućili. WujJudConf 199v.

nawiedzanie kogo (7): VVIEZNIOVV náwiedzánie ma zapłátę v Páná Bogá. WujNT Cccccc4, Cccccc3v; A poſpolićie zabáwá wſzyſtká ludzka w Swięta/ co miáłá bydź ſtrawiona ná chwale Bożey/ [...] náwiedzániu y zákłádániu żebraków/ śirot/ y inſzych ktorzy ſobie rádźić nie mogą: to ſie obraca ná bieśiády/ obżerſtwo/ opilſtwo PowodPr 51. Cf »nawiedzanie niemocnych«.

nawiedzanie czyje [= przez kogo; G sb] (2): A iſz byłá wielkiey v ludzi ſławy á cżći y náwiedzánia zacnych oſob/ y racżenia świeckie/ wielkie byli około niey: o to ſię fraſowáłá/ iſz ią ludzie ták bárzo ſobie ważyli. SkarŻyw 140, 542.

Wyrażenia: »nawiedzanie niemocnych« (4): O náwiedzániu niemoc. WujJud 199v żp, B6v, 199, Mm3.

»nawiedzanie w ucisku« (1): Wdow náwiedzánie w vćiſku ich/ ieſt część práwego nabożeńſtwá. WujNT Cccccc3v.

Szereg: »nawiedzanie a pocieszanie« (3): O Kátechizmie/ y o nawiedzániu niemocnych/ á o poćieſzániu ich. WujJud B6v [idem (2)], 199, Mm3.
b. Przybywanie, aby skontrolować; lustratio Cn [kogo] (1): Stądći Biſkupi wzięli on obyczay potrzebny náwiedzánia częſtego trzod twoich: dla vtwierdzánia y záchowánia ich w wierze WujNT 463.
2. O interwencjach Boga w życie ludzi [czyje: pron poss (2), ai poss (1)] (3):
a. Kary (2):
Wyrażenie: »nawiedzanie boskie« (1): NAwiedzánia v [lege: i] karánia Boſkiego poſtępek. PowodPr 6 marg.
Szereg: »nawiedzanie abo (i) karanie« (2): Wſzákoſz w tákim náwiedzániu ábo karániu ſwym/ zochowuie [!] ſpráwiedliwość Boſka miárki y ſtopnie ſwoie bárzo ſłuſzne. PowodPr 6, 6 marg.
b. Przejawy łaski (1): [Zywoth y miłoſierdzie dałeś mi/ á náwiedzánie [visitatio] twoie przyſtrzegáło duchá mego. Leop Iob 10/12 (Linde).]
Szereg:»pociechy i nawiedzania« (1): Czáſu modlitwy Pan Bog nawięcey ſpuſzcza poćiechy y náwiedzánia ſwoie. WujNT 437 marg.

Synonimy: 1. przybywanie, przychodzenie; 2.a. karanie.

Cf NAWIEDZAĆ

RS