[zaloguj się]

1. NIEDZIELNY (46) ai

Oba e jasne.

Fleksja
sg
mNniedzielny fNniedzielnå, niedzieln(a) nNniedzieln(e)
Gniedzielnégo G Gniedzieln(e)go
Aniedzielny Aniedzielną A
Iniedzielnym I I
Lniedzielnym Lniedzielnéj L
pl
N subst niedzieln(e)
G niedzielnych
A subst niedzielné

sg m N niedzielny (5).G niedzielnégo (5); -égo (4), -(e)go (1).A niedzielny (11).I niedzielnym (1).L niedzielnym (1).f N niedzielnå (2), niedzieln(a) (1).A niedzielną (1).[L niedzielnéj.]n N niedzieln(e) (1).G niedzieln(e)go (2).pl N subst niedzieln(e) (13).G niedzielnych (2).A subst niedzielné (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIXVIII w.

Przymiotnik odniedziela” ‘ostatni, świąteczny dzień tygodnia; feriatus Mącz (46): Ten też vſtáwił áby ſobotę poſzcżono zá wigilią niedzyelną. BielKron 158; Goſpodarz pomniąc ná Niedźielny zaránek/ y zdźiwił ſię ich przeſpiecżeńſtwu WerGośc 229.
Wyrażenia: »dzień niedzielny« = feriatus dies Mącz [szyk 19:4] (23): ij przebywál tam s nijmi [...] aż bliſko ſwitaniá dnia niedzielnégo. OpecŻyw [162]v, 163, 167, 175; WróbŻołt 117; SeklKat Gv, G2v; BielKron 150v, 441v; Mącz 121b; RejAp 10; NIEDzielny dzień pokázuie śie z Piſmá. KuczbKat 295 marg; StryjKron 175; ArtKanc M3; W trwogę zmienione/ ozdoby/ niedźielnych Y świętych dni innych GrabowSet S3; LatHar 238; w tym ſię głupiec nie czuie/ iż tu Ian S. nie o dniu ſądnym/ ále o Niedzielnym mowi WujNT 841, 184 marg, 841 [3 r.], Yyyyy2v; tedy ſłuſznie nowy zakon/ ná tákowe poświęcenie obraca pierwſzy dźień po ſoboćie/ ktory w piſmie ś. ieſt Páńſkim názwány. A my náſzym ięzykiem Niedźielnym zowiemy go/ iż świeckiego dźiełá zá niechawſzy [!]/ on wſzyſtek Bogu y pobożnośći oddawać mamy. PowodPr 50.

»święto niedzielne« (2): Krol Boleſław [...] dla ſwiętá Niedzielnego odpocżywał BielKron 345v; SkarJedn 234.

a. Mający miejsce w niedzielę, przenaczony na niedzielę (5): Cżćżenie Niedzielne Goski ktv; [lepiei śię máią na piątkowych rybách niſz na niedźielnéi źwierzynie MurzNT 13v (Linde)].
Wyrażenie: »ewanjelija niedzielna« (4): Przytem przydána ieſt nauka czytaniá [...] I Regeſtr na wykłád ktory przy ś. Mattheuſzu/ i na Ewangeljé niedźielné MurzNT kt; Leop AAA2; RejPos 263; Ewángelie y Epiſtoły Niedźielne y odświętne. WujNT przedm 25 marg.
b. Oznaczający niedzielę (14): Litterá Niedzielna/ do prędkiego ráchunku dopomoże dobremu goſpodarzowi LatHar +12v, ++1, ++1v, ++2, ++2v, ++3 (14).

Cf DWUNIEDZIELNY, SZEŚCINIEDZIELNY

MM